ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246)
Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014).

I. ΓΕΝΙΚΑ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 24/02.05.2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, τέθηκε υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014 η εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») και ταυτόχρονα ορίσθηκε ως Ειδική Διαχειρίστρια η Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, με άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας A΄ βαθμίδος, με αριθμό 61, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2006.

Η Ειδική Διαχειρίστρια ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ διά της παρούσας δύο (2) Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με αντικείμενο την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της ως άνω εταιρείας και καλεί τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτούς. Οι Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και επ. Ν. 4307/2014, τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και τους όρους που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Υπόμνημα Προσφοράς, ανεξάρτητα από την επανάληψή τους ή μη στην παρούσα Πρόσκληση.

Η Ειδική Διαχειρίστρια δηλοποιεί ότι την Τετάρτη, 07/04/2021 και την Πέμπτη, 08/04/2021, εντός του χρονικού διαστήματος από 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, που βρίσκονται στη Λιβαδειά του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.. Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και του Υπομνήματος Προσφοράς.

Πέραν των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή των εκποιούμενων με τη παρούσα πρόσκληση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα Προσφοράς και τα παραρτήματα αυτού, που συνέταξε η  Ειδική Διαχειρίστρια, και διατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://services.intralinks.com, στην οποία τηρείται εικονική αίθουσα δεδομένων («Virtual Data Room», «VDR») σχετικά με τους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς υπό την κωδική ονομασία «Project DI 2», στην οποία έχει αναρτηθεί το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Αντίγραφο του Υπομνήματος Προσφοράς, των υποδειγμάτων και παραρτημάτων και πρόσβαση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται στον ενδιαφερόμενο πλειοδότη, αφού υπογράψει συμφωνητικό τήρησης εμπιστευτικότητας.

IΙ. ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί σε επιμέρους Ομάδες και αναλυτικά περιγράφονται στο Υπόμνημα Προσφοράς, τίθενται σε δύο (2) Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς ως ακολούθως:

1ος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α΄

 1. ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α΄: ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (αποτελούμενη από τα εν συνεχεία περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκποιούνται ξεχωριστά το καθένα)

Τα ακίνητα που προσφέρονται δημόσια και ξεχωριστά το καθένα προς πώληση μετά των επ’ αυτών τυχόν πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων τους, είναι τα εξής:

Κωδικός 03: Δήμος Διονύσου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου -Παράδρομος Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας (23χλμ) και Χελμού

Ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στη θέση «Ζοργιάτι» ή «Ζωργιανί» ή «Βαρυκό» στο Δήμο Αγίου Στεφάνου και δη στη διασταύρωση των οδών Παράπλευρη (Παράδρομος) οδό Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας (23χλμ) και Χελμού, επιφάνειας κατόπιν νεότερης καταμέτρησης 5.307 τμ., με ΚΑΕΚ 050061304001/0/0. Επί του εν λόγω οικοπέδου υφίσταται διώροφο ημιτελές κτίριο καταστημάτων με δύο υπόγεια και δη:

 • ΥΠΟΓΕΙΟ Β’ που αποτελείται, μεταξύ άλλων, από δύο αποθήκες και δύο χώρους αποθηκευτικούς και έχει συνολική επιφάνεια 1.634 τμ
 • ΥΠΟΓΕΙΟ Α’ που αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ένα χώρο καταστήματος επιφάνειας 280 τμ και ένα GARAGE 32 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 1.354 τμ
 • ΙΣΟΓΕΙΟ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο καταστήματα συνολικής επιφάνειας 1.634 τμ, ενώ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προβλέπονται 26 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας 325 τμ.
 • Α’ ΟΡΟΦΟΣ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο καταστήματα συνολικής επιφάνειας 963 τμ και ημιϋπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας 570 τμ.
 • ΔΩΜΑ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ημιϋπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας 40,50 τμ.

Σύμφωνα με το από 18.9.2007 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σταύρου Χρ. Τροχίδη, το ως άνω οικόπεδο ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ γύρω-γύρω ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων πενήντα επτά και πενήντα εκατοστών (57,50) με ιδιοκτησία Μαμιδάκη, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων δύο και σαράντα πέντε εκατοστών (2,45) με ιδιοκτησία Αποστολάκου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων ενενήντα εννιά και ογδόντα πέντε εκατοστών (99,85) με ιδιοκτησία Θεοσόγλου (και κατά τον τίτλο ΚΟΛΑΝ ΑΕ και πρότερον Σύλβα ΕΠΕ), ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο -πλευρά Ε-Δ μήκους μέτρων σαράντα επτά (47,00) με την οδό Χελμού, ΔΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο-πλευρά E-Z μήκους μέτρων εννιά και ογδόντα πέντε εκατοστών (9,85) με συμβολή των οδών Χελμού και Παράπλευρης οδού Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο-πλευρά Z-H μήκους μέτρων ογδόντα τεσσάρων (84,00), συν πλευρά H-A μήκους ογδόντα πέντε εκατοστών του μέτρου (0,85), με παράπλευρη οδό Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω οικόπεδο μετά των επ’ αυτού κτισμάτων περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει του υπ’ αριθμ. 182/25-9-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Δράγιου, νομίμως μεταγεγραμμένου (τ. 261 α. 916, 3/10/2007).

Κωδικός 9Α: Δήμος Εκάλης Αττικής – Ωρωπού αρ. 8 και Καλάμου αρ. 4

Ένα οικόπεδο έκτασης 2.004,57 μ.τ. στην οδό Ωρωπού αρ. 8 και Καλάμου αρ. 4 στην Εκάλη Αττικής ευρισκόμενο στο 34α Οικοδομικό Τετράγωνο με ΚΑΕΚ: 050480708001/0/0.

Το παραπάνω οικόπεδο φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Δεκεμβρίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονος μηχανικού Παύλο Γ. Παυλίδη και συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό: Βόρεια σε πλευρά Ε-Ζ-Η συνολικού μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και είκοσι τριών εκατοστών (24,23) ήτοι (Ε-Ζ=19,36 + Ζ-Η=4,87) με ιδιοκτησία αγνώστου, Ανατολικά σε πλευρά Η-Θ-Α συνολικού μήκους μέτρων εξήντα ενός και εξήντα έξι εκατοστών (61,66) ήτοι (Η-Θ=34,57 + Θ-Α= 27,09) με ιδιοκτησία αγνώστου, Νότια σε πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων δέκα οκτώ και ενενήντα τριών εκατοστών (18,93) με την οδό Ωρωπού, πλάτους μέτρων εννέα (9,00), Νοτιοδυτικά σε πρόσωπο-καμπύλη πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα και ενενήντα τριών εκατοστών (30,93) με τη συμβολή των οδών Ωρωπού και Καλάμου και Δυτικά σε πρόσωπο Ε-Δ-Γ συνολικού μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και τριάντα ενός εκατοστών (48,31) ήτοι Ε-Δ=36,33 + Δ-Γ=11,98) με την οδό Καλάμου πλάτους μέτρων εννέα (9,00).

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω οικόπεδο περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. 3613/2010 συμβόλαιο αγοράς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοκίας Γατοπούλου (τ.31 αρ. 273, 14.06.2010).

Κωδικός 9Β: Δήμος Εκάλης Αττικής – Ωρωπού αρ. 8, Εκάλη

Ένα οικόπεδο έκτασης 1.987,20 μ.τ. στην οδό Ωρωπού αρ. 8 στην Εκάλη Αττικής ευρισκόμενο στο 34α Οικοδομικό Τετράγωνο με ΚΑΕΚ: 050480708004/0/0.

Το παραπάνω οικόπεδο φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από 3-10-1988 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αποστόλου Αϊβαλιώτη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ’ αριθμόν 1631/1988 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Καραλή Κλειδωνοπούλου, καθώς επίσης και με τα ίδια στοιχεία στο από Ιουνίου 2007 όμοιο σχεδιάγραμμα που υπογράφει και ο πολιτικός μηχανικός Ελευθέριος Νικολάου, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ’ αριθμόν 11.562/2007 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανθούλας Θεοδώρου Γιαννημάρα και στα οποία τοπογραφικά υπάρχει η υπό του Ν.651/77 υπεύθυνη δήλωση των παραπάνω μηχανικών με την οποία δηλώνουν ότι το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Εκάλης και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Σύμφωνα με τα τοπογραφικά αυτά το παραπάνω οικόπεδο έχει έκταση χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά και 0,20 (1.987,20) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει σε πλευρά A-B μήκους είκοσι έξι και 0,94 (26,94) μέτρων με το υπ’ αριθμόν (550β) οικόπεδο του ιδίου τετραγώνου, ιδιοκτησίας αγνώστων και εν μέρει σε πλευρά Β-Γ μήκους δύο και 0,57 (2,57) μέτρων με το υπ’ αριθμόν (550) οικόπεδο του ιδίου τετραγώνου ιδιοκτησίας αγνώστων, Νότια σε πρόσωπο Δ-Ε μήκους είκοσι οκτώ και 0,15 (28,15) μέτρων με την οδό Ωρωπού πλάτους εννέα (9.00) μέτρων, Ανατολικά σε πλευρά Γ-Δ μήκους εξήντα έξι και 0,28 (66,28) μέτρων με το υπ’ αριθμόν (554) οικόπεδο του ιδίου τετραγώνου ιδιοκτησίας Γ. Σουλιμιώτη και Δυτικά εν μέρει σε πλευρά E-Z μήκους εβδομήντα δύο και 0,35 (72,35) μέτρων με ιδιοκτησία Κων. Μαντά (πρώην Ε. Μιχαλινού) και εν μέρει σε πλευρά Z-A μήκους ενός και 0,50 (1,50) μέτρων με ιδιοκτησία Κ. Αλεξοπούλου.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω οικόπεδο περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. 12.937/2008 συμβόλαιο αγοράς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανθούλας Γιαννημάρα (τ.26 αρ. 102 , 03.10.2008)

Κωδικός 13: Δήμος Διονύσου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου – Θέση «Ζοργιάτι» ή «Ζωργιανί» ή «Βαρυκό» της περιφέρειας Μπογιατίου

     Ένα οικόπεδο, εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, παλαιού κατεδαφιστέου βιοτεχνικού κτιρίου, που βρίσκεται στη θέση «Ζοργιάτι» ή «Ζωργιανί» ή «Βαρυκό» της περιφέρειας Μπογιατίου, στον (τέως) Δήμο Αγίου Στεφάνου, επιφάνειας 3.670,41 μ.τ. με ΚΑΕΚ 050061302073/0/0. Το εν λόγω οικόπεδο φαίνεται περιμετρικά με τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ E-A) στο από Απριλίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Νίκου Μ. Δημητριάδη, το οποίο φέρει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει υπεύθυνα ο άνω μηχανικός, σύμφωνα με το Ν.651/77 και Ν.1337/83, ότι το οικόπεδο αυτό με τα στοιχεία (ΑΒΓΔΕΑ) εμβαδού 3.670,41 μ.τ., ευρίσκεται εντός των ορίων του προϋφιστάμενου του έτους 1923 Οικισμού του Δήμου Αγίου Στεφάνου Αττικής, όπως αυτά καθορίσθηκαν με την υπ’ αρ.12033/16.6.1940 πράξη του Γ.Σ.Π.A.B., εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Φ.Ε.Κ. 561Δ/26.7.1995) στη θέση «Ζόργιαννη ή Βαρικό ή Συνοικισμός Ποντίων» και είναι άρτιο και μη οικοδομήσιμο, επειδή δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και ότι δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα έως σήμερα λόγω μη ολοκλήρωσης της επανέγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου. ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ δε σύμφωνα με το άνω τοπογραφικό διάγραμμα γύρω-γύρω ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά A-B μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και δέκα επτά εκατοστών (48,17) με ιδιοκτησία ΓΕΚΑ Α.Ε.-ΑΙΘΡΙΑ Α.Ε.-ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. (ιδιοκτησία ΚΑ 05.06.08), ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ Δ συνολικού μήκους μέτρων εβδομήντα επτά και ενός εκατοστών (77,01) και ειδικότερα σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα εννιά και οκτώ εκατοστών (39,08), συν Γ-Δ μήκους μέτρων τριάντα επτά και ενενήντα τριών εκατοστών (37,93) με ιδιοκτησία MADEIRA Α.Ε. (ιδιοκτησία 06 Κ.Α.12.03.01), ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων σαράντα επτά και πενήντα ενός εκατοστών (47,51) με ιδιοκτησία ΓΕΚΑ ΑΕ-ΑΙΘΡΑ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΕ (ιδιοκτησία Κ.Α.05.06.08) και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Ε-Α μήκους μέτρων εβδομήντα έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (76,45) με ιδιοκτησία ΓΕΚΑ ΑΕ- ΑΙΘΡΑ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΕ (ιδιοκτησία Κ.Α.05.06.13).

Τα εντός δε του άνω οικοπέδου υφιστάμενα κτίσματα έχουν συνολική επιφάνεια 639,19 τμ και παλαιότητα άνω των 50 ετών.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω οικόπεδο μετά των επ’ αυτού κτισμάτων περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει του υπ’ αριθμ. 549/2-5-2008 συμβολαίου της Συμ/φου Αθήνας Ελένης Δράγιου, νομίμως μεταγεγραμμένου, (τ. 264 α. 673 5/11/2008).

Κωδικός 04: Δήμος Αθηναίων – Οδός Κωστή Παλαμά 2-4-6-8 και Λ. Γαλατσίου 7

Οι κάτωθι δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του δευτέρου (Β’) ορόφου του τμήματος δύο λατινικό (II) μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως των Αθηνών, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στη θέση “Πατήσια” ή “Αγιος Λουκάς” ή “Καμίνια” των Πατησίων, Συνοικισμός “Κυπριάδου” στο Οικοδομικό Τετράγωνο 2/94 και επί της οδού Κωστή Παλαμά στην οποία φέρει τους αριθμούς 2-4-6-8 και της Λεωφόρου Γαλατσίου, στην οποία φέρει τον αριθμό 7:

1) Κωδικός 04-B-4-ΓΡ: το υπό στοιχεία Β-4 γραφείο του δευτέρου (Β’) ορόφου του τμήματος II επιφάνειας 35,00 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 4/1000

2) Κωδικός 04-B-9-ΒΧ τον υπό στοιχεία Β-9 χώρο WC του δευτέρου (Β’) ορόφου του τμήματος II, επιφάνειας 4,00 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,5/1000

Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η εν λόγω πολυκατοικία, έχει συνολική έκταση κατά τον τίτλο κτήσης του μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα (2.240,00), περικλείεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Λ-Κ’-Θ’-Η’ Β-Γ-Δ) δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, γιώτα, κάπα, λάμδα τονούμενο, μί, λάμδα, κάπα τονούμενο, θήτα τονούμενο, ήτα τονούμενο, βήτα, γάμα, δέλτα, στο από Ιουνίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Νικολάου Πανουτσόπουλου, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 4771/4-12-1990 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινοπούλου – Ανυφαντάκη, φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/1977, ότι δηλαδή το ενιαίο οικόπεδο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Αθήνας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα και συνορεύει κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα: Νότια σε πλευρές του άνω διαγράμματος (Δ-Ε), σε πρόσοψη μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και πενήντα πέντε εκατοστών (34,55) με τη Λεωφόρο Γαλατσίου, (Β-Γ) του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων τριών (3,00) με απότμηση της οδού Κωστή Παλαμά με τη Λεωφόρο Γαλατσίου, σε άλλες δε πλευρές (Θ-1) του άνω διαγράμματος, μήκους μέτρων επτά και πενήντα εκατοστών (7,50) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών και (Κ-Λ’) του ιδίου διαγράμματος μήκους μέτρων δέκα τριών και εβδομήντα πέντε εκατοστών (13,75) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών, Βόρεια σε πλευρά (Η-Ζ) του άνω διαγράμματος μήκους μέτρων τεσσάρων και είκοσι εκατοστών (4,20) με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών και σε άλλη πλευρά (Μ-Λ) του ιδίου διαγράμματος μήκους μέτρων τριάντα επτά και σαράντα πέντε εκατοστών (37,45) με πολυκατοικία διαφόρων ιδιοκτητών, Ανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά (EZ συν ΗΘ συν ΙΚ συν ΛΜ) του άνω διαγράμματος, συνολικού μήκους μέτρων εξήντα εννέα και τριάντα πέντε εκατοστών (69,35) με δύο πολυκατοικίες διαφόρων συνιδιοκτητών και Δυτικά σε πλευρά (Λ-Κ-Θ’-Η-Β) του άνω διαγράμματος μήκους μέτρων εβδομήντα τριών και σαράντα εκατοστών (73,40) και σε πλευρά (Γ-Δ) του ίδιου διαγράμματος μήκους μέτρων εννέα και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (9,84) με απότμηση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Κωστή Παλαμά.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3625/2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοκίας Γατοπούλου (τ. 5132, α. 34, 15.12.2016).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία υπό Κωδικό 04-B-4-ΓΡ δεν δύναται να λειτουργήσει αυτόνομα καθώς δεν διαθέτει χώρο υγιεινής. Επιπλέον, έχει αυθαίρετα ενοποιηθεί λειτουργικά με το γραφείο Β-5 (έτερη οριζόντια ιδιοκτησία του ιδίου ορόφου) και αποτελούν επί του παρόντος μία ενιαία λειτουργική ενότητα συνολικής επιφανείας 70,00 μ.τ.. Ως εκ τούτου, πρέπει να πραγματοποιηθούν σχετικές πολεοδομικές εργασίες.
 2. Για τις ανωτέρω οριζόντιες θα γίνει αποδεκτή μόνο κοινή προσφορά.

Κωδικός 05: Δήμος Αθηναίων – Λεωφ. Γαλατσίου αρ. 11α και Πολέμη

Οικόπεδο μετά της επ’ αυτού μονόροφης οικίας, μεθ’ όλων των συστατικών μερών αυτής και των παραρτημάτων εν γένει, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τριάντα εννέα και 37% (339,37) ή πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών επτακοσίων δέκα (710) περισσότερο ή λιγότερο ή όσης έκτασης και αν είναι, διεπομένου, υπό των διατάξεων του Νόμου 3741/1929, των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. ως και των τοιούτων της υπ’ αριθμόν 13910/55 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Εμμανουήλ Κουμάνταρου, κυρωθείσας ταύτης διά του Ν.Δ.1024/1971 «περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» και το οποίο οικόπεδο αντιστοιχεί εις τα εξ χιλιάδας εκατόν τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (0,6104) εξ αδιαιρέτου ενός ενιαίου οικοπέδου, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων σαράντα εννέα και 68% (649,68), πλέον ή έλαττον, κειμένου τούτου στη θέση «Πατήσια» Συνοικίες Κυπριάδου, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων και επί της Λεωφόρου Γαλατσίου αρ 11Α και Πολέμη, εμφαινομένου υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία NB ΑΒΓΔΕΖ Η Α στο από Ιουνίου 1955 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ιωάννη Λιάπη και συνορευομένου αρκτικώς με ιδιοκτησία πρώην εταιρείας «Κυπριάδης – Κυριαζής και Σία» και ήδη αγνώστων, ανατολικώς με οικόπεδο Αλίκης Βρεττού, μεσημβρινώς με Λεωφόρο Γαλατσίου, δυτικομεσημβρινώς με διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου και της οδού Πολέμη και δυτικώς με οδό Πολέμη, μετά των συστατικών αυτής της οριζοντίου ιδιοκτησίας, μερών και παραρτημάτων αυτής και μετά των αναλογούντων σε αυτή ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και επί των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων αυτού, ήτοι:

Επί του τμήματος του όλου ως άνω περιγραφομένου οικοπέδου, του εμφαινομένου στο από Ιουνίου 1955 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ιωάννη Λιάπη υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Ε Ε Ζ Η Α, εκτάσεως του τμήματος τούτου μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τριάντα εννέα και 0,37 (339,37), ή πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών επτακοσίων δέκα (710) περισσότερο ή λιγότερο ή όσης εκτάσεως και αν είναι, που αντιστοιχεί στα έξι χιλιάδες εκατόν τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (0,6104 ή 6,104/10000) εξ αδιαιρέτου του όλου ενιαίου οικοπέδου, και συνορευεομένου ανατολικώς με το τμήμα του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η οικοδομή της Σοφίας Γεωργαντώνη επί πλευράς Β Ε μέτρων είκοσι και 60% (20,60), αρκτικοανατολικώς με οικόπεδο «Οικοδομικής Εταιρείας Κυπριάδης – Κυριαζής και Σία» επί τεθλασμένης γραμμής E EZ μέτρων έντεκα (11,00) και ενός και 50% (1,50), αρκτικοδυτικώς με οδό Πολέμη επί προσώπου Ζ Η μέτρων δεκαεννέα και 45% (19,45), δυτικομεσημβρινώς με διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου και της οδού Πολέμη επί προσώπου Α Η μέτρων δέκα και 95% (10,95) και μεσημβρινώς με Λεωφόρο Γαλατσίου επί προσώπου ΑΒ μέτρων δεκαπέντε και 25% (15,25). Στο ανωτέρω τμήμα οικοπέδου υφίσταται κτίσμα, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατό (100,00) περίπου που χρησιμοποιείται ως επαγγελματικός χώρος – κλαμπ το χειμώνα και καφετέρια το καλοκαίρι.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω οικόπεδο περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 58967/28.02.2007 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Παναγιώτου Τσαφαρά (τ. 4715, α. 58, 01.03.2007).

Κωδικός 06: Δήμος Αθηναίων – Οδός Μαρτζώκη αρ. 5

     Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και στην περιφέρεια του Δήμου αυτού, στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ή «ΚΑΜΙΝΙΑ» των Πατησίων, στη συνοικία Κυπριάδου, στο υπ’ αριθμόν 94003 Οικοδομικό Τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς ΜΑΡΤΖΩΚΗ-ΙΩΑΝ.ΠΟΛΕΜΗ-ΠΟΛΥΛΑ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΝ και ειδικότερα έχει πρόσοψη επί της οδού Μαρτζώκη αριθμός 5. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ενενήντα οκτώ (498,οο) και συνορεύει σύμφωνα με το από Ιουνίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίας Καβελλαρά, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 41990/2006 συμβόλαιο πώλησης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αρ. Δράγιου, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ επί πλευράς Γ-Δ μέτρων είκοσι έξι και τριάντα εννιά εκατοστών (26,39) με ιδιοκτησία αγνώστου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ επί πλευράς ΔΕΑ συνολικού μήκους μέτρων δέκα πέντε και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (15,44) (δηλαδή πλευρά ΔΕ μ.6,46 συν πλευρά EA μ.8,98) με ιδιοκτησία αγνώστου, ΝΟΤΙΩΣ επί προσώπου ΑΒ μήκους μέτρων είκοσι δύο και εννιά εκατοστών (22,09) με την οδό Μαρτζώκη και ΔΥΤΙΚΩΣ επί πλευράς ΒΓ μέτρων είκοσι εννιά και πέντε εκατοστών (29,05) με ιδιοκτησία αγνώστου. Επί του οικοπέδου αυτού, υπάρχει οικοδομή πλακοσκεπής, η οποία αποτελείται από υπόγειο όροφο, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο (52,οο) και ισόγειο όροφο, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν εξήντα εννιά (169,00).

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω οικόπεδο περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει των υπ’ αριθμ. 42317/28.07.2006 (τ. 4675, αρ. 95), 42190/02.06.2006 (τ. 4665, αρ. 318), 42214/14.06.2006 (τ. 4665, αρ. 319), 41990/2006 (τ. 4647, αρ. 481) συμβόλαια πώλησης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αρ. Δράγιου. Επισημαίνεται ότι το υπ’ αριθμ. 42190/02.06.2006 συμβόλαιο μεταγράφηκε εκ νέου στον τ. 4676, αρ. 92 προς διόρθωση περίληψης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για όλα τα περιουσιακά στοιχεία της παρούσας ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α΄, θα γίνουν αποδεκτές μόνο μεμονωμένες προσφορές για κάθε ακίνητο ξεχωριστά με εξαίρεση τις δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του ακινήτου με Κωδικό 04.

2ος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β΄

 1. ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β΄: ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (αποτελούμενη από τα εν συνεχεία περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκποιούνται ξεχωριστά το καθένα)

Τα ακίνητα (οικόπεδα και αγροτεμάχια), τα οποία βρίσκονται στην Βοιωτία που προσφέρονται δημόσια και ξεχωριστά το καθένα προς πώληση μετά των επ’ αυτών τυχόν πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, των συστατικών και παραρτημάτων τους, είναι τα εξής:

 

Κωδικός 08: Δήμος Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας – Θέση «Λιβαδάκι», οδός Βαλαωρίτου

      Oι κάτωθι αυτοτελείς, ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί πολυώροφης οικοδομής οικοπέδου εκτάσεως 627 μ.τ. στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙ» επί της δημοτικής οδού Βαλαωρίτου στη Λιβαδειά Βοιωτίας:

α) από το υπόγειο:

1) Κωδικός 08-Υ-14-ΑΠ: την υπό στοιχείο Υ-14 αποθήκη του υπογείου-πυλωτής (Α) που έχει επιφάνεια 6,51 μ.τ. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 2/1000

β) από το ισόγειο:

1) Κωδικός 08-Ι-1-ΔΙΑΜ: το υπό στοιχεία Ι-1, διαμέρισμα του ισογείου που έχει επιφάνεια 76 μ.τ. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 46/1000, και η υπό στοιχεία Ρ3 θέση στάθμευσης στο χώρο της στάθμευσης του ισογείου-πυλωτής (Β) – υπογείου επιφανείας 8 μ.τ

γ) από τον Α΄ όροφο:

1) Κωδικός 08-Α-2-ΔΙΑΜ: το υπό στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του Α΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου που έχει επιφάνεια 81 μ.τ. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 56/1000 και η υπό στοιχεία Ρ-4 θέση στάθμευσης στον χώρο του υπογείου-πυλωτής (Α) επιφανείας 15,98 μ.τ.

2) Κωδικός 08-Α-3-ΔΙΑΜ: το υπό στοιχεία Α-3 διαμέρισμα του Α΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου που έχει επιφάνεια 105 μ.τ. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 74/1000, η υπό στοιχεία ΑΚ-5 θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επιφανείας 8 μ.τ και η υπό στοιχεία Ρ2 θέση στάθμευσης στο χώρο της στάθμευσης του ισογείου-πυλωτής (Β) – υπογείου επιφάνειας 9 μ.τ.

Οι ως άνω οριζόντιες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας δυνάμει της υπ’ αριθμόν 16.727/12-09-2006 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας της Συμβολαιογράφου Ελένης Σαράντη (τ. 743 α. 78.572), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 16.857/22-02-2007 πράξη τροποποίησης και διόρθωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου (τ. 752 α. 79.446). Για την οικοδομή είχε εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 529/13.12.2005 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Λιβαδειάς.

Το ως άνω οικόπεδο φαίνεται με ακρίβεια και λεπτομέρεια με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Ε.Ζ.Δ.Α. στο από μήνα Σεπτέμβριο 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σωτηρίου Λ. Γκιγκέλου, καθώς επίσης φαίνεται με τα ίδια κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α. στο από μήνα Νοέμβριο 2005 διάγραμμα κάλυψης του ιδίου Πολιτικού Μηχανικού Σωτηρίου Λ. Γκιγκέλου, και συνορεύει Ανατολικά στην πλευρά Γ.Δ. που είναι τριάντα τέσσερα μέτρα και εξήντα πέντε εκατοστά (34,65) εν μέρει με ιδιοκτησία Ευθυμίου Δημητρίου Δάλκα και εν μέρει με ιδιοκτησία Αικατερίνης και Παρασκευής Στογιαννιτσάκη, πρώην ιδιοκτησία Ευθυμίου Δάλκα, Δυτικά σε πρόσωπο Α.Β. που είναι τριάντα πέντε μέτρα και εξήντα εκατοστά (35,60) με τη δημοτική οδό Βαλαωρίτου, πλάτους οκτώ (8) μέτρων, Βόρεια στην πλευρά Β.Γ. που είναι δέκα επτά μέτρα και είκοσι εκατοστά (17,20) με ιδιοκτησία Σάσσαλου, πρώην Αικατερίνης χήρας Βασιλείου Γέρου και Νότια στην πλευρά Α.Δ. που είναι δέκα οκτώ μέτρα και ογδόντα εκατοστά (18,80) με ιδιοκτησία Νικολάου Δέλλιου του Πασχάλη, πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων Αναργύρου Βασιληά.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Όλες οι ως άνω  οριζόντιες ιδιοκτησίες με συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 178/1000, μεταξύ άλλων ιδιοκτησιών, μεταβιβάστηκαν στην ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ με το υπ’ αριθ. 18002/08.03.2012 (τ. 829 α. 87152) Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελένης Σαράντη, σε μερική εκπλήρωση του υπ’ αριθμ. 16.462/08.11.2005 προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου και εργολαβικού συμβολαίου μεταξύ της Εταιρείας και των οικοπεδούχων.

Κωδικός 07: Δήμος Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας – Θέση «Περιβόλια Βλαχούλη», οδός Χαιρώνειας και Έρκυνας

Οι κάτωθι αυτοτελείς, ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί τετραώροφης μεθ’ υπογείων οικοδομής σε οικόπεδο, συνολικής επιφάνειας 898,80 μ.τ., επί των οδών Χαιρώνειας και Έρκυνας (πεζόδρομος) στην Λιβαδειά Βοιωτίας (θέση «Περιβόλια Βλαχούλη»):

 

α) από το υπόγειο 3 :

1) Κωδικός 07-28-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 28 χώρος στάθμευσης μ.τ. 11,25,

2) Κωδικός 07-42-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 42 χώρος στάθμευσης μ.τ. 11,00,

3) Κωδικός 07-43-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 43 χώρος στάθμευσης μ.τ. 11,00 και

4) Κωδικός 07-Υ3Α-ΑΠ: η  υπό αλφαβητικό στοιχείο Υ3Α αποθήκη του υπογείου 3 μ.τ. 4,50.

 

β) από το υπόγειο 2 :

1) Κωδικός 07-12-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 12 χώρος στάθμευσης μ.τ. 12,50,

2) Κωδικός 07-13-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 13 χώρος στάθμευσης μ.τ. 12,50,

3) Κωδικός 07-14-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 14 χώρος στάθμευσης μ.τ. 12,50,

4) Κωδικός 07-15-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 15 χώρος στάθμευσης μ.τ. 12,50,

5) Κωδικός 07-18-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 18 χώρος στάθμευσης μ.τ. 12,50,

6) Κωδικός 07-19-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 19 χώρος στάθμευσης μ.τ. 12,50,

7) Κωδικός 07-20-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 20 χώρος στάθμευσης μ.τ. 11,00,

8) Κωδικός 07-21-ΘΣ: ο υπό αριθμητικό στοιχείο 21 χώρος στάθμευσης μ.τ. 11,00 και

9) Κωδικός 07-Υ2Α-ΑΠ: η  υπό αλφαβητικό στοιχείο Υ2Α αποθήκη του υπογείου 2 μ.τ. 8,00.

 

γ) από το ισόγειο:

1) Κωδικός 07-Ι-4-ΚΑΤ: το Ι-4 κατάστημα μ.τ. 90,00 μετά της υπό στοιχείο Υ4

και Κωδικό 07-Υ-4-ΑΠ αποθήκης του υπογείου 1 μ.τ. 90,00.

Επισημαίνεται ότι η προσφορά για τις εν λόγω δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες θα πρέπει να διευκρινίζει την κατανομή του τιμήματος ανά οριζόντια ιδιοκτησία.

 

δ) από τον Α’ όροφο :

1) Κωδικός 07-Α-1-ΓΡ: το υπό στοιχεία Α-1 γραφείο μ.τ. 73,27,

2) Κωδικός 07-Α-2-ΓΡ: το υπό στοιχεία Α-2 γραφείο μ.τ. 90,55,

3) Κωδικός 07-Α-5-ΓΡ: το υπό στοιχεία Α-5 γραφείο μ.τ. 60,84 και

4) Κωδικός 07-Α-6-ΓΡ: το υπό στοιχεία Α-6 γραφείο μ.τ. 88,04.

 

ε) από τον Β’ όροφο :

1) Κωδικός 07-Β-1-ΓΡ: το υπό στοιχεία Β-1 γραφείο μ.τ. 73,27,

2) Κωδικός 07-Β-2-ΓΡ: το υπό στοιχεία Β-2 γραφείο μ.τ. 90,55,

3) Κωδικός 07-Β-3-ΓΡ: το υπό στοιχεία Β-3 γραφείο μ.τ. 104,40,

4) Κωδικός 07-Β-4-ΓΡ: το υπό στοιχεία Β-4 γραφείο μ.τ. 75,45,

5) Κωδικός 07-Β-5-ΓΡ: το υπό στοιχεία Β-5 γραφείο μ.τ. 60,84 και

6) Κωδικός 07-Β-6-ΓΡ: το υπό στοιχεία Β-6 γραφείο μ.τ. 88,04.

 

στ) από τον Γ’ όροφο :

1) Κωδικός 07-Γ-1-ΓΡ: το υπό στοιχεία Γ-1 γραφείο μ.τ. 73,27,

2) Κωδικός 07-Γ-2-ΓΡ: το υπό στοιχεία Γ-2 γραφείο μ.τ. 90,55,

3) Κωδικός 07-Γ-3-ΓΡ: το υπό στοιχεία Γ-3 γραφείο μ.τ. 104,40,

4) Κωδικός 07-Γ-4-ΓΡ: το υπό στοιχεία Γ-4 γραφείο μ.τ. 75,45,

5) Κωδικός 07-Γ-5-ΓΡ: το υπό στοιχεία Γ-5 γραφείο μ.τ. 60,84 και

6) Κωδικός 07-Γ-6-ΓΡ: το υπό στοιχεία Γ-6 γραφείο μ.τ. 88,04.

Η πολυκατοικία έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17.405/02.12.2008 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Ελένης Σαράντη (τ. 788 αρ. 83742). Για την οικοδομή έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 440/2006 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Λιβαδειάς.

Το ως άνω οικόπεδο ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης, στη θέση «Περιβόλια Βλαχούλη» και επί των δημοτικών οδών Χαιρώνειας, πλάτους δώδεκα (12) μέτρων και Έρκυνας (πεζόδρομος), πλάτους οκτώ (8) μέτρων, είναι κτηματικής περιφερείας του Ομωνύμου Δήμου Λιβαδειάς, Υποθηκοφυλακείου Λιβαδειάς, φαίνεται με ακρίβεια και λεπτομέρεια με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α. στο από μήνα Σεπτέμβριο 2006 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γιώργου Π. Γουργιώτη, ως και στο από μήνα Σεπτέμβριο 2006 διάγραμμα κάλυψης του Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Α. Γουργιώτη, ως και με τα ίδια κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α. στο από μήνα Σεπτέμβριο 2006, Τοπογραφικό Διάγραμμα και αυτό μήνα Σεπτέμβριο 2006 διάγραμμα κάλυψης και τα δύο του Πολιτικού Μηχανικού Χαραλάμπους Κριμπά, και συνορεύει Ανατολικά στην τεθλασμένη πλευρά Ζ.Η.Θ. που είναι η Ζ.Η. επτά μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (7,70) και η Η.Θ. είκοσι ένα μέτρα και πενήντα εκατοστά (21,50) και συνολικά είκοσι εννέα μέτρα και είκοσι εκατοστά (29,20) με τη δημοτική οδό Έρκυνας (πεζόδρομος), πλάτους οκτώ (8) μέτρων, Δυτικά στην τεθλασμένη πλευρά Α.Β.Γ.Δ. που είναι η Α.Β. δώδεκα (12) μέτρα, η Β.Γ. δώδεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (12,50) και η Γ.Δ. δέκα τέσσερα (14) μέτρα και συνολικά τριάντα οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (38,50) με τη δημοτική οδό Χαιρώνειας, πλάτους δώδεκα (12) μέτρων, Βόρεια εν μέρει στην πλευρά Δ.Ε. που είναι τριάντα δύο (32) μέτρα με άρτια ιδιοκτησία Στυλιανού Μωραΐτη και με άρτια ιδιοκτησία Μαργαρίτας Διαμαντοπούλου και εν μέρει στην πλευρά Ε.Ζ. που είναι επτά μέτρα και τριάντα εκατοστά (7,30) με άρτια ιδιοκτησία Μαργαρίτας Διαμαντοπούλου και Νότια στην πλευρά Α.Θ. που είναι δώδεκα (12) με τη συμβολή των δημοτικών οδών Χαιρωνείας και Έρκυνας.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Όλες οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει του υπ’ αριθμ. 17.779/21.10.2010 πωλητήριου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Ελένης Σαράντη (τ. 816 αρ. 85813, 25.10.2010).

Κωδικός 11: Δήμος Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας – Θέση «Ισώματα», οδός Αισχύλου και Στρατηγού Κακοσαίου

Ένα οικόπεδο εκτάσεως 904,206 μ.τ. που βρίσκεται εντός της πόλης της Λιβαδειάς Βοιωτίας στη Θέση «ΙΣΩΜΑΤΑ» και στη διασταύρωση των δημοτικών οδών Αισχύλου και Στρατηγού Κακοσαίου συνορευόμενο ανατολικά εν μέρει με τη δημοτική οδό Στρατηγού Κακοσαίου, εν μέρει με ιδιοκτησία Αλέξανδρου και Κωνσταντίνου Γέρου, δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία Αλέξανδρου και Κωνσταντίνου Γέρου και εν μέρει με πολυκατοικία ιδιοκτησίας διαφόρων ιδιοκτητών, βόρεια με τη δημοτική οδό Αισχύλου και νότια με ιδιοκτησία Αλέξανδρου και Κωνσταντίνου Γέρου.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω οικόπεδο περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει του υπ’ αριθμ. 17.266/14.08.2008 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ελένης Σαράντη (τ. 776 α. 81813, 18.08.2008).

Κωδικός 12Α: Δήμος Θηβαίων, Νομού Βοιωτίας – Θέση «Ρεβένια» κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων

Ένας αγρός, γήπεδο μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, κείμενος στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας, εκτός σχεδίου πόλης, εκτάσεως κατά νεώτερη καταμέτρηση του Μηχανικού Αναστασίου Ρενδούμη, μ.τ. 98.365,98. Φαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ Η-Θ-Ι-Κ-Λ-M-N-A, στο από Ιανουαρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα (αρ.σχεδίου Τ1) του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Αναστασίου Αθ.Ρενδούμη, το οποίο φέρει υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/77, με την οποία ο άνω μηχανικός Αναστ.Αθ.Ρενδούμης, δηλώνει υπεύθυνα ότι το αγροτεμάχιο-γήπεδο υπό στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Α βρίσκεται στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ» του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ και είναι ΑΡΤΙΟ και ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση (ΦΕΚ.27ΟΔ). ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ δε, σύμφωνα με το άνω και εδώ προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα γύρω-γύρω ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά τεθλασμένη M-A συνολικού μήκους μέτρων 737,20 με αγροτική οδό, όπως αποτυπώνεται στο άνω σχεδιάγραμμα και ειδικότερα σε πρόσωπο πλευρές μήκους μέτρων 13,10, συν 14,71, συν 13,84, συν 12,40, συν 17,15, συν 13,97, συν 22,57, συν 9,82, συν 7,98, συν 8,90, συν 17,24, συν 15,85, συν 20,04, συν 27,82, συν 6,οο, συν 19,47, συν 29,47, συν 12,88, συν 11,77, συν 11,55, συν 29,24, συν 15,23, συν 16,82, συν 22,22, συν 12,71, συν 8,36, συν 8,29, συν 26,52, συν 31,64, συν 9,63, συν 12,01, συν 13,39, συν 21,90, συν 5,43, συν 42,29, συν 17,88, συν 9,83, συν 42,00, συν 15,74, συν 20,33, συν 11,88, συν 11,47, συν 13,18, συν 11,70, ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει σε πρόσωπο πλευρά Μ-Λ μήκους μέτρων 5,00 με συμβολή αγροτικών οδών και σε πρόσωπο – πλευρά τεθλασμένη Κ-Λ συνολικού μήκους μέτρων 118,92 με αγροτική οδό και ειδικότερα σε πρόσωπο-πλευρές μήκους μέτρων 21,90, συν 34,35, συν 15,04, συν 14,20, συν 13,46, συν 11,20, συν 8,οο, εν μέρει σε πλευρά Θ-1 μήκους μέτρων 81,οο με ιδιοκτησία αγνώστων και πέραν αυτής με διανοιγμένη οδό και εν μέρει σε πρόσωπο -πλευρά Ζ-Η μήκους μέτρων 202,οο με αγροτική οδό και εν μέρει σε πλευρά B-Γ μήκους μέτρων 34,οο με ιδιοκτησία Κ. Παραπούλια, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ- ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο – πλευρά 1-Κ συνολικού μήκους μέτρων 128,οο με αγροτική οδό και ειδικότερα σε πρόσωπο πλευρές μήκους μέτρων: 61,20 συν 66,50, ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει σε πρόσωπο – πλευρά Η-Θ μήκους μέτρων 145,οο με αγροτική οδό και ειδικότερα σε πρόσωπο -πλευρές μήκους μέτρων: 54,30, με αγροτική οδό και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Παπαδήμα, συν 90,70, με αγροτική οδό, εν μέρει σε τεθλασμένη πλευρά E-Z μήκους μέτρων 72,40, συν Δ-Ε μήκους μέτρων 125,οο με ιδιοκτησία Κ. Παραπούλια και εν μέρει σε πλευρά Α-Β μήκους μέτρων 213,50 με ιδιοκτησία Ηλία Παραπούλια και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων 61,οο με ιδιοκτησία Κ. Παραπούλια.

Εντός του άνω αγρού – γηπέδου υφίστανται βάσει του τίτλου κτήσης τα παρακάτω παλαιά κτίσματα όπως αυτά απεικονίζονται στο Ιανουαρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αναστασίου Ρενδούμη και ειδικότερα:

α) Κτίριο-Στάβλος απογαλακτισμού μόσχων εμβαδού μ.τ 1250,65

β) Αποθηκευτικό χώρο – αποθήκη, εμβαδού μ.τ. 200,65

γ) Κτίριο Γραφείου, εμβαδού μ.τ. 47,37

δ) Αποθήκη (SILO), εμβαδού μ.τ. 34,65

ε) Δεξαμενή νερού εμβαδού μ.τ. 79,38

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Η ως άνω ιδιοκτησία περιήλθε στην ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. δυνάμει του υπ’ αριθμ. 485/21.03.2008 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δράγιου (τ. 1556 α. 13, 17.04.2008).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Γίνεται μνεία ειδικά για το ως άνω ακίνητο ότι έχει καταπατηθεί τμήμα στο βορειοανατολικό άκρο του εκτάσεως 4781,11 μ.τ. από τρίτον και συγκεκριμένα από τον Δημήτριο Παπαδήμα του Κωνσταντίνου, κατά του οποίου έχει ασκηθεί από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή από 26/03/2003 αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή με χρονολογία κατάθεσης 28/03/2003 και αύξοντα αριθμό 217/11934/ΤκΜ/2003, η δικάσιμος της οποίας είχε αρχικά οριστεί για 18/09/2003 και περίληψη της οποίας έχει εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 23 με αριθμό 4193 και η οποία συζητήθηκε κατόπιν κλίση της τράπεζας στις 9 Δεκεμβρίου του 2004 επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ 81/2005 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών η οποία διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και ορίστηκε πραγματογνώμων ο οποίος όμως ζήτησε την αντικατάστασή του. Κατόπιν αυτού και μετά από σχετική αίτηση της Τράπεζας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 873/2005 απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου με την οποία αντικαταστάθηκε ως άνω πραγματογνώμονας και διορίστηκε νέος, ο οποίος όμως δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια. Έτσι με καινούργια κλίση της τράπεζας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ 446/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών με την οποία αντικαταστάθηκε ο ανωτέρω ορισθείς πραγματογνώμονας και διορίστηκε νέος πραγματογνώμονας ο Νικόλαος Αντωνιάδης του Αρτεμίου, κάτοικος Θηβών, οποίος και έδωσε το σχετικό όρκο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατόπιν νέας κλήσης της Τράπεζας κατά τη δικάσιμο της 9/11/2006, οπότε και παρέλαβε αντίγραφο του συνόλου της σχετικής δικογραφίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι για τα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας ενεργητικού Β΄ ανωτέρω υπό Κωδικούς 11 και 12A θα γίνουν αποδεκτές μόνο μεμονωμένες προσφορές για κάθε περιουσιακό στοιχείο ενώ για τα ακίνητα υπό Κωδικούς 07 και 08 θα γίνουν αποδεκτές μόνο μεμονωμένες προσφορές ανά οριζόντια ιδιοκτησία με εξαίρεση την περίπτωση όπου ρητώς αναφέρεται η υποβολή προσφοράς συνδυαστικά για δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Στην εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) διατίθενται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Οι τίτλοι κτήσης της κυριότητας των ακινήτων από την εταιρεία.
 • Οι διαθέσιμες οικοδομικές άδειες ανέγερσης έκαστου κτιρίου ή οικοδομής/πολυκατοικίας όπου αυτές έχουν βρεθεί.
 • Τα διαθέσιμα τοπογραφικά διαγράμματα.

 

III. ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

 1. Γενικά: Ο Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 73 και επ. του Ν. 4307/2014 και τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη αλλά και στο αναλυτικό Υπόμνημα Προσφοράς. Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται γνώση και αποδοχή όλων των όρων της Προκήρυξης και του παρόντος Υπομνήματος Προσφοράς. Το Υπόμνημα Προσφοράς και τα τυχόν παραρτήματά του περιγράφουν αναλυτικά τα προς εκποίηση περιουσιακά στοιχεία. Η Ειδική Διαχειρίστρια θα διαθέτει προς τους ενδιαφερόμενους πληροφορίες ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. που έχει στην διάθεσή της μέσω του Υπομνήματος Προσφοράς και του Virtual Data Room. Τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα καθώς και σχετικό πληροφοριακό υλικό θα είναι αναρτημένα στο Virtual Data Room, στο οποίο θα αποκτήσουν πρόσβαση οι υποψήφιοι Αγοραστές μετά την υπογραφή συμφωνητικού τήρησης εμπιστευτικότητας.

 

 1. Διαδικασία και όροι: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν σχετική έγγραφη επιστολή στα γραφεία της συμβούλου της Ειδικής Διαχειρίστριας, ήτοι της Ανώνυμης Εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS S.A, η οποία έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, που βρίσκονται στο Χαλάνδρι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 268, ΤΚ 15232, τηλ. 2106874618, υπόψη κυρίων Ι. Θεολογίτη και Α. Κρημνιανιώτη είτε μέσω email στο gr_project-di@pwc.com στα οποία θα αναφέρεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στον εκάστοτε Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα λάβει το συμφωνητικό τήρησης εμπιστευτικότητας. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού τήρησης εμπιστευτικότητας, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει πρόσβαση στο Virtual Data Room με τις πληροφορίες σχετικά με τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και να χρησιμοποιούν κάθε πληροφορία που λαμβάνουν και κάθε αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης των εκποιούμενων ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων και της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η επιστολή ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον Υποψήφιο Αγοραστή:

α) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμό τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή αριθμό εν ισχύ διαβατηρίου, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Ο Υποψήφιος Αγοραστής, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, υποχρεούται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω:

 • Αποδεικτικό-βεβαίωση ΑΦΜ από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
 • Επικυρωμένο αντίγραφο (διπλής όψεως) της αστυνομικής του ταυτότητας ή εναλλακτικά του ισχύοντος διαβατηρίου του,
 • Πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισής του (το αυτό ισχύει και για την περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο).

β) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο:

Πλήρη εταιρική επωνυμία, εταιρική διεύθυνση, έδρα, αριθμό ΓΕΜΗ (ή αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής), Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμό τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ονόματα των υπεύθυνων ατόμων (νομίμων εκπροσώπων ή τρίτων νομίμως εξουσιοδοτημένων από τη διοίκηση του νομικού προσώπου), που θα χειριστούν περαιτέρω τη διαδικασία για λογαριασμό του Υποψηφίου Αγοραστή, πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές/διοικητές/διευθυντικά στελέχη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, μελών ΔΣ, Διαχειριστών, ομόρρυθμων εταίρων κ.α.), πληροφορίες σχετικά με την μετοχική σύνθεση.

Ο Υποψήφιος Αγοραστής, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποχρεούται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω:

 • Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου, νομίμως θεωρημένο από την αρμόδια αρχή,
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών νομίμως θεωρημένο από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού,
 • Ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό, βεβαίωση ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο αρμόδιας αρχής, νομίμως θεωρημένο (ή το αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής – “certificate of good standing” αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

 

γ) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι κοινοπραξία νομικών προσώπων:

Πλήρη και ακριβή επωνυμία της κοινοπραξίας, επωνυμίες όλων των μελών της κοινοπραξίας, τη διεύθυνση έδρας της κοινοπραξίας και των μελών της, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. (ή αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής), Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμό τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για την κοινοπραξία, όσο και για τα μέλη της, καθώς και τα ονόματα των υπεύθυνων ατόμων (νομίμων εκπροσώπων ή τρίτων νομίμως εξουσιοδοτημένων από την Κοινοπραξία), που θα χειριστούν περαιτέρω τη διαδικασία για λογαριασμό του Υποψηφίου Αγοραστή, πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές/διοικητές/διευθυντικά στελέχη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, μελών ΔΣ, Διαχειριστών, ομόρρυθμων εταίρων κ.α.), πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση των μελών της Κοινοπραξίας.

Ο Υποψήφιος Αγοραστής, υποχρεούται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω:

 • Κοινοπρακτική σύμβαση, νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεών της μέχρι σήμερα,
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών νομίμως θεωρημένο από την αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι τροποποιήσεις της κοινοπρακτικής σύμβασης.

δ) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι κοινοπραξία / ένωση φυσικών προσώπων:

Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμό τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό εν ισχύ διαβατηρίου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται) και τα υπό στοιχ. α έγγραφα για κάθε φυσικό πρόσωπο – μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης προσώπων.

Σε περίπτωση που στη χώρα εγκατάστασης/ ίδρυσης/ κατοικίας του Υποψήφιου Αγοραστή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αγοραστή ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου Αγοραστή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου Αγοραστή, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.

Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται, ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Γίνονται αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τον Υποψήφιο Αγοραστή. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2δ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), είτε από δημόσια μεταφραστική υπηρεσία.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος θα τα προσκομίσει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

 1. Παροχή πληροφοριών – υποβολή ερωτήσεων: Στους Υποψήφιους Αγοραστές θα επιτραπεί, με δική τους επιμέλεια, μέσα, δαπάνες και ειδικευμένο προσωπικό, η διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με τα πωλούμενα στοιχεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας.

Οι Υποψήφιοι Αγοραστές έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μόνο εγγράφως στην ειδική εφαρμογή της εικονικής αίθουσας δεδομένων (Virtual Data Room) και οι απαντήσεις θα παρέχονται επίσης εγγράφως στο Virtual Data Room. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται σε όλους τους Υποψηφίους, χωρίς αναφορά του ονόματος του ερωτώντος.

 1. Δεσμευτικές προσφορές: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά την Τετάρτη, 07/04/2021 και την Πέμπτη, 08/04/2021, εντός του χρονικού διαστήματος από 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., ενώπιον της Ειδικής Διαχειρίστριας, στην έδρα της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας που βρίσκεται στη Λιβαδειά, του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας επί της οδού Βαλαωρίτου, ΤΚ 32100.

Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) να είναι συγκεκριμένες, ήτοι να αναφέρουν ευκρινώς τον Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό – Ομάδα Ενεργητικού για τον οποίο υποβάλλονται, και το περιουσιακό στοιχείο ή οριζόντια ιδιοκτησία που αφορούν κάνοντας σαφή αναφορά στον Κωδικό του ακινήτου (σύμφωνα με τις ως ανωτέρω επισημάνσεις).

β) να είναι στην Ελληνική Γλώσσα

γ) να αναγράφουν ρητώς το προσφερόμενο τίμημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αγοραστής επιθυμεί να καταθέσει προσφορά για παραπάνω από ένα περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει στην προσφορά να είναι διακριτό το τίμημα ανά περιουσιακό στοιχείο / Κωδικό ακινήτου.

δ) να είναι υπογεγραμμένες και ειδικά στην περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το αρμόδιο καταστατικό όργανό του.

ε) να μνημονεύουν ρητώς ότι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές είναι πλήρως ενημερωμένοι για την πραγματική και νομική κατάσταση των υπό εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών επισημάνσεων της ειδικής διαχειρίστριας, που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση, στο Υπόμνημα Προσφοράς ή/και στην εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room).

στ) να είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε αίρεση, όρο ή επιφύλαξη άλλως δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ζ) να αναγράφουν τη ρητή δέσμευση του συμμετέχοντος, ότι θα καταβάλει τοις απολύτου μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 του Ν. 4307/2014, με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης των υπό εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού, όταν κληθεί προς τούτο από την Ειδική Διαχειρίστρια.

Προσφορές που δεν συμμορφώνονται με την προκήρυξη και ειδικότερα τις επισημάνσεις ως προς το περιεχόμενο της προσφοράς για κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, καθώς επίσης και εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα ληφθούν υπόψη.

    Περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν προσφορά από κοινού. Στην προσφορά τους θα πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια η μεταξύ τους ποσοστιαία κατανομή. Σε τέτοια περίπτωση όμως, κάθε ένας των πλειοδοτών θα ευθύνεται  εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την πλειοδοσία.

Σε περίπτωση κατάθεσης ισόποσης δεσμευτικής προσφοράς για κοινό περιουσιακό στοιχείο από περισσότερους εκ του ενός συμμετέχοντες τότε προτιμητέα προσφορά θα είναι αυτή που έχει κατατεθεί πρώτη, κατά χρονική προτεραιότητα.

 1. Εγγυητική Επιστολή: Κάθε δεσμευτική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της, από Εγγυητική Επιστολή ισόποση με το προσφερόμενο τίμημα, νομίμως λειτουργούντος: α) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, στην Ελλάδα, όπως αναφέρονται αυτά στις καταστάσεις που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την έκδοση της εγγυητικής επιστολής και κατά την υποβολή της προσφοράς ή β) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή γ) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος με έδρα σε χώρα μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ε.C.D), ισχύος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης κατ’ άρθρο 75 του Ν. 4307/2014 με περιεχόμενο που προσδιορίζεται στο Υπόμνημα Προσφοράς στο οποίο περιλαμβάνεται σχετικό υπόδειγμα.

Σημειώνεται ότι όπου για την έκδοση εγγυητικής επιστολής (ιδίως από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή με έδρα σε χώρα μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) απαιτείται ο καθορισμός της διάρκειας ισχύος της, θα πρέπει να υπάρχει σχετική μνεία στο σώμα αυτής, ότι ισχύει μέχρι 31/12/2021. Σε περίπτωση, που μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., για οποιονδήποτε λόγο, η χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγυητικής επιστολής, παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλους έξι (6) μήνες/ άλλως ο ενδιαφερόμενος, δηλώνει ότι θα προβεί αμελλητί, σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση αυτής.

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης. Σε περίπτωση μη προσέλευσης για την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης καταπίπτει η δοθείσα εγγυητική επιστολή και η Ειδική διαχειρίστρια θα προβεί στη διανομή του προσφερθέντος τιμήματος κατά τα αναφερόμενα στο Νόμο. Οι δε, Εγγυητικές Επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων, που δεν ανακηρύχθηκαν Πλειοδότες, θα επιστραφούν σε αυτούς είτε αμέσως μετά την πραγματοποίηση της συνέλευσης  πιστωτών (κατ΄ άρθρο 73 παρ. 8 του Ν. 4307/2014) όπου αυτή απαιτείται, είτε μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την ανακήρυξη του πλειοδότη για τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία κατατέθηκαν περισσότερες της μίας έγκυρες προσφορές.

Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, αυτή θα γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

 1. Λοιπά έγγραφα: Κάθε δεσμευτική προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι αναλυτικώς αναφερόμενα έγγραφα.

6.1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο Υποψήφιος Αγοραστής πρέπει να προσκομίσει:

 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (ή και υπό άλλη ανάλογη διαδικασία εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο). Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού δεν πρέπει να είναι προγενέστερη τους ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της ειδικής διαχειρίστριας περί υποβολής δεσμευτικής προσφοράς.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής, δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας κατοικίας του). Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού δεν πρέπει να είναι προγενέστερη τους ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της ειδικής διαχειρίστριας περί υποβολής δεσμευτικής προσφοράς.

6.2. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, ο Υποψήφιος Αγοραστής, πρέπει να προσκομίσει:

 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της αναγκαστικής και της ειδικής εκκαθάρισης), λύση, αναγκαστική διαχείριση, ειδική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, (ή σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας ίδρυσης/εγκατάστασης του). Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού δεν πρέπει να είναι προγενέστερη τους ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της ειδικής διαχειρίστριας περί υποβολής δεσμευτικής προσφοράς.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση (στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της αναγκαστικής και της ειδικής εκκαθάρισης), λύση, αναγκαστική διαχείριση, ειδική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό (ή σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας ίδρυσης/εγκατάστασης του). Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού δεν πρέπει να είναι προγενέστερη του ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της ειδικής διαχειρίστριας περί υποβολής δεσμευτικής προσφοράς.

6.3. Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες, φυσικών ή νομικών προσώπων, εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6.1. & 6.2. του παρόντος.

6.4. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων που έγινε κατά το στάδιο της επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την παραλαβή του Υπομνήματος Προσφοράς, έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά, ο Υποψήφιος Αγοραστής, υποχρεούται με την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς να προσκομίσει τα νέα έγγραφα. Στην τελευταία περίπτωση, τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να βρίσκονται εκτός φακέλου της προσφοράς του άρθρου 4. Εκτός του σχετικού φακέλου θα πρέπει να βρίσκονται και τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου 6.

6.5. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, εκκρεμεί η έκδοση κάποιων εκ των πιστοποιητικών/εγγράφων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο (6), ο Υποψήφιος Αγοραστής (δια του νόμιμου εκπροσώπου του εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), θα υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αφενός θα δηλώνει, ότι δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, αφετέρου, ότι θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά/έγγραφα, αμελλητί από την έκδοση τους και σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης.

6.6. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παραλαβή των νομιμοποιητικών εγγράφων του κάθε ενδιαφερόμενου πλειοδότη ή/και της οικείας δεσμευτικής προσφοράς του, η Ειδική Διαχειρίστρια δικαιούται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή/και επιπλέον έγγραφα ως προς την προέλευση των χρηματικών ποσών που θα χρησιμοποιηθούν για την πώληση (όπως, ενδεικτικά, δήλωση πραγματικού δικαιούχου, αποδεικτικό διαθεσιμότητας κεφαλαίων κ.α.).

 1. Τρόπος υποβολής: Οι προσφορές μαζί με τις Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο.

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων,  η υποβολή των προσφορών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης θεωρημένης από την αρμόδια δημόσια αρχή ή με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στην περίπτωση δε των νομικών προσώπων, για την υποβολή της προσφοράς απαιτείται είτε απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου (π.χ. Δ.Σ., Συνέλευση Εταίρων κλπ.) περί α) έγκρισης συμμετοχής και υποβολής προσφοράς στον εκάστοτε διαγωνισμό και β) ορισμού φυσικού προσώπου το οποίο θα υπογράφει την προσφορά και θα εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο στη διαγωνιστική διαδικασία, είτε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το ανωτέρω περιεχόμενο. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι κατά την κατάθεση των προσφορών και σε περίπτωση διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου ως αντικλήτου θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό έγγραφο διορισμού. Στον εν λόγω αντίκλητο θα γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα της πλειοδοσίας και θα κοινοποιούνται όλα τα διαδικαστικά έγγραφα (όπως π.χ. εκθέσεις, κλήσεις προς συζήτηση κ.τ.λ.). Ο δικηγόρος που διορίζεται αντίκλητος, θα πρέπει να εδρεύει στο Πρωτοδικείο της Περιφέρειας Αθηνών, Πειραιώς, Λιβαδειάς ή Θηβών. Ο διορισμός του εν λόγω αντικλήτου, θα γίνεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από Διοικητική ή Δικαστική Αρχή ή δικηγόρο.

 1. Εκποίηση ενεργητικού – Ευθύνη Ειδικής Διαχειρίστριας:

8.1. Το ενεργητικό της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. μεταβιβάζεται “όπως είναι και ευρίσκεται”, δηλαδή στην πραγματική, νομική, οικονομική και τεχνική κατάσταση που θα ευρίσκεται κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης. Τα στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και στο Υπόμνημα Προσφοράς του πλειοδοτικού διαγωνισμού βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεσή της Ειδικής Διαχειρίστριας και αφορούν την περίοδο μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Υπομνήματος Προσφοράς, καθώς και στην απογραφή που διενήργησε η ειδική διαχείριση στα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.

8.2. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να διεξάγουν τη δική τους αξιολόγηση και έρευνα και τον δικό τους νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο για τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην πρόσκληση και στο Υπόμνημα Προσφοράς, καθώς και για το νομικό, πολεοδομικό και πραγματικό τους καθεστώς, με τη βοήθεια των νομικών, φορολογικών και τεχνικών συμβούλων τους.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι μεταξύ των στοιχείων που περιέχονται στο Virtual Data Room δύναται να περιλαμβάνονται και διάφορες τεχνικές εκθέσεις – έλεγχοι που αφορούν την πολεοδομική και τεχνική κατάσταση ορισμένων εκ των οικοπέδων, κτιρίων, αγροτεμαχίων και οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκποιούνται,  οι οποίοι έλεγχοι διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία της Ειδικής Διαχειρίστριας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, προτείνεται όπως ο οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος εκτιμήσει, κατά τα ανωτέρω, και στηριζόμενος στην κρίση του, τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και στο Υπόμνημα Προσφοράς του πλειοδοτικού διαγωνισμού έτσι ώστε η λήψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής απόφασης να μη βασίζεται μόνο στα εν λόγω στοιχεία για την ακρίβεια των οποίων δεν φέρει καμία ευθύνη η Ειδική Διαχειρίστρια ή οι σύμβουλοί της.

Παράλειψη τέτοιου ελέγχου δεν μπορεί να προταθεί έναντι της Ειδικής Διαχειρίστριας ή των συμβούλων της ή της εταιρείας ή των πιστωτών της εταιρείας οι οποίοι δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη της πρόσκλησης, του Υπομνήματος Προσφοράς για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να διαπιστωθούν από το νομικό, πολεοδομικό ή τεχνικό έλεγχο του ενδιαφερόμενου.

8.3. Οι συμμετέχοντες στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, δια της συμμετοχής τους αυτής, δηλώνουν ότι και λογίζονται ως παραιτηθέντες ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα να στραφούν κατά της Ειδικής Διαχειρίστριας, των συμβούλων ή των πιστωτών της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη της πρόσκλησης, του Υπομνήματος Προσφοράς για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να διαπιστωθούν από το νομικό, πολεοδομικό ή τεχνικό έλεγχο του ενδιαφερόμενου.

8.4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, καθώς και οι Υποψήφιοι Πλειοδότες, που υπέβαλαν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφορά για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση από την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία ή/και την Ειδική Διαχειρίστρια και τους συμβούλους της για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό. Η τήρηση και διεκπεραίωση τυχόν προϋποθέσεων, προεγκρίσεων, διατυπώσεων κ.λ.π., που ενδέχεται να απαιτούνται από τη νομοθεσία τόσο πριν όσο και μετά την υπογραφή της οικείας σύμβασης μεταβίβασης θα γίνουν με την επιμέλεια και ευθύνη του Πλειοδότη. Η Ειδική Διαχειρίστρια και οι σύμβουλοί της δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τη μη αναφορά τους στην παρούσα ή στο Υπόμνημα Προσφοράς ή για την αδυναμία τήρησής τους λόγω άρνησης παροχής έγκρισης, συγκατάθεσης, συναίνεσης κ.λ.π., από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή αρχή ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

8.5. Περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν περιελήφθησαν στην πρόσκληση και συνεπώς δεν εκπλειστηριάσθησαν για οποιοδήποτε λόγο (ενδεικτικά λόγω μεταγενέστερης δημιουργίας τους ή μη αναγραφής τους λόγω λάθους, παραλείψεως ή διαφορετικού νομικού χαρακτηρισμού τους ή δικαστικώς επιδικασθείσες ή λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος),  παραμένουν στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., προκειμένου να διατεθούν από την Ειδική Διαχειρίστρια, όπως ο νόμος ορίζει.

 1. Αποσφράγιση προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Ειδική Διαχειρίστρια, την Πέμπτη 08/04/2021, στις 18:00 μ.μ., μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος και αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας που βρίσκονται στη Λιβαδειά του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100 και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Περσεφόνης Ανέστη ή του νομίμου αναπληρωτή της, η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παραστούν και να υπογράψουν τη σχετική έκθεση αποσφράγισης που θα συνταχθεί, όσοι θα έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη δεσμευτική προσφορά. Επισημαίνεται ότι η αποσφράγιση δύναται να λάβει χώρα και μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Σε τέτοια περίπτωση όσοι υπέβαλαν προσφορές θα ενημερωθούν προσηκόντως για τη διαδικασία συμμετοχής τους ενώ η Ειδική Διαχειρίστρια θα βρίσκεται σε κάθε περίπτωση στην έδρα της Εταιρείας μετά της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Περσεφόνης Ανέστη.

Μετά τη σύμφωνα με την δημοσιευθείσα Πρόσκληση, λήξη της διαδικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών, θα ακολουθήσει η συγκριτική εκτίμηση των προσφορών και η σύνταξη από την Ειδική Διαχειρίστρια σχετικής έκθεσης, η οποία θα αναφέρει τον πλειοδότη.

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία που ορίζεται εκ του νόμου.

 1. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες πάσης φύσεως για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τη μεταβίβαση και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται για την πραγμάτωση και ολοκλήρωση της μεταβίβασης (περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, υποθηκοφυλάκων, κτηματολογικών γραφείων, Φ.Π.Α., φόρων, τελών, χαρτοσήμων, κ.λ.π.), βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους ενδιαφερομένους αγοραστές και τον πλειοδότη κατά περίπτωση.
 1. Η υποβολή γραπτής δεσμευτικής προσφοράς δεν δημιουργεί δικαίωμα κατακύρωσης για την πώληση. Η σύμβαση μεταβίβασης, μετά την επικύρωση του Πλειοδότη από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 4307/2014, θα υπογραφεί είτε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Έλενας Δράγιου ή του νομίμου αναπληρωτή της είτε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Περσεφόνης Ανέστη ή του νομίμου αναπληρωτή της. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια συμβολαιογράφο τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα για την σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί. Η σύμβαση μεταβίβασης δεν υπόκειται σε κανένα σχόλιο, καμία επιφύλαξη ή αίρεση ως προς τους όρους που αναφέρονται αμέσως κατωτέρω και θα υπογραφεί ως έχει.
 1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πλειοδότης/Αγοραστής δεν προσκομίσει εγκαίρως τα στην παρούσα πρόσκληση προβλεπόμενα πιστοποιητικά/έγγραφα, καθώς και αυτά που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια συμβολαιογράφο ή/και την Ειδική Διαχειρίστρια, σύμφωνα με τα άρθρα 6.6. και 11 της παρούσας, θα θεωρείται ότι αυτός δεν έχει προσέλθει προσηκόντως για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης και θα καταπίπτει η δοθείσα απ’ αυτόν Εγγυητική Επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 1. Η σύμβαση μεταβίβασης επέχει θέση κατακυρωτικής έκθεσης του άρθρου 1003 επ. του ΚΠολΔ. Ενόψει δε της φύσης της διαδικασίας και των ειδικώς προβλεπόμενων στο άρθρο 75 του Ν. 4307/2014, ισχύουν τα εξής:
 • Η σύμβαση μεταβίβασης του Ενεργητικού προς τον Πλειοδότη, δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Ν. 4495/2017 και οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση προβλεπόμενη από διάταξη νόμου.
 • Στην μεταβίβαση αυτή δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ και συνεπώς ο αποκτών δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των δανειστών της.
 • Με την σύνταξη και μεταγραφή (όπου απαιτείται) του συμβολαίου μεταβίβασης και εξόφλησης του τιμήματος, μεταβιβάζεται η κυριότητα και εξαλείφεται το σύνολο των βαρών που είναι εγγεγραμμένα στα ακίνητα. Την εξάλειψή τους θα επιμεληθεί ο πλειοδότης.
 • Κατά τα λοιπά, στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης και πέραν των ειδικών ρυθμίσεων του Ν. 4307/2014, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ΠτΚ αλλά και οι διατάξεις περί εκτέλεσης του ΚΠολΔ.
 1. Η μεταβίβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, που εκτίθεται στη παρούσα και στο Υπόμνημα Προσφοράς. Ο δε Πλειοδότης, είναι υποχρεωμένος, με ίδιες δαπάνες, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, αν και εφόσον υφίστανται αυθαίρετα κτίσματα/κατασκευές, να προβεί με δική του ευθύνη, στη νομιμοποίηση/τακτοποίηση αυτών. Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις όπου για τα οικόπεδα έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας του Ν. 1337/1983. Τυχόν ανακρίβειες στις καταχωρήσεις των ακινήτων στο κτηματολόγιο, θα διορθωθούν επίσης με επιμέλεια του πλειοδότη.
 1. Λόγοι Αποκλεισμού

Ρητά αποκλείονται και δεν θα γίνονται δεκτοί στο Διαγωνισμό, υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή εξυγίανση, αναδιοργάνωση, απλή εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, ειδική διαχείριση, αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, αναστολή ή παύση δραστηριότητας, λύση ή σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε Υποψήφιος Αγοραστής για τον οποίο εκκρεμεί αίτηση για την υπαγωγή του στις ως άνω καταστάσεις ή έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Δικαστηρίου ή άλλης αρχής.
 • Οι μέτοχοι της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατείχαν την θέση αυτή έως την υπαγωγή της εταιρείας στο καθεστώς της ειδικής διαχείρισης, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τους ανωτέρω με συγγενική σχέση είτε α΄ είτε β΄ βαθμού. Ο εν λόγω αποκλεισμός συμμετοχής ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα με τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα εφόσον τέτοια σχέση υφίσταται μέχρι το απώτατο φυσικό πρόσωπο – μέτοχο – πραγματικό δικαιούχο.
 • Η συνδρομή μίας εκ των ως άνω καταστάσεων σε ένα από τα μέλη της ένωσης ή σε μία εκ των εταιρειών της κοινοπραξίας συνιστά λόγο αποκλεισμού της ένωσης ή της κοινοπραξίας από τον Διαγωνισμό.
 • Υποβάλλουν προσφορές οι οποίες δεν έχουν συνταχθεί με τον τρόπο και το περιεχόμενο που προβλέπεται στην παρούσα, ή προσφορές οι οποίες περιέχουν ελλείψεις ή τελούν υπό αίρεση ή κάθε μορφής όρο.
 • Η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού θα πρέπει να συντρέχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έως την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης. Η Ειδική Διαχειρίστρια έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αποκλείσει από τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής οποιοδήποτε Υποψήφιο Αγοραστή (που στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης αφορά όλα τα μέλη) εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού. Έχει επίσης δικαίωμα να ζητά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσθετα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. Άρνηση ή παράλειψη του Υποψηφίου Αγοραστή να διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα στην Ειδική Διαχειρίστρια συνιστά λόγο αποκλεισμού του από τη διαδικασία, λόγο απαραδέκτου της προσφοράς του και συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής.
 1. Η διενέργεια των διαγωνισμών, καθώς και η σύμβαση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

 

IV. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ [●] ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●]

 

(ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ & ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ …

 

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ [●] ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 73, 74 ΚΑΙ 75 ν. 4307/2014, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ: [●] € ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ [●] ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●]

Β) ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ.

 

Στην [●] σήμερα στις [●] του έτους δύο χιλιάδες [●] ημέρα [●] στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στη Λιβαδειά του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο [●], όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε εμένα την [●] Συμβολαιογράφο [●] και κάτοικο [●], επί της οδού [●],] ή [στα γραφεία της  Συμβολαιογράφου [●] στην [●] επί της οδού [●]] παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: αφ’ ενός: η Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, η οποία ενεργεί στο παρόν, ως Ειδική Διαχειρίστρια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθμόν 24/02.05.2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με την οποία η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» ετέθη σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014 και ορίστηκε ως Ειδική Διαχειρίστρια αυτής η κα Βασιλική Τσιατά και αφ’ ετέρου: Ο κ. [●] ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της Εταιρείας με την επωνυμία «[●]» και με τον διακριτικό τίτλο «[●]», που εδρεύει  [●], έχει Α.Φ.Μ. [●] στη Δ.Ο.Υ. [●] και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. [●] και θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος για συντομία «Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ».

    Η ως άνω εταιρεία δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχείρισης κατά ρητή δήλωση του εδώ εκπροσώπου της.

   Οι συμβαλλόμενοι με την άνω ιδιότητά τους, αφού δήλωσαν ότι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζήτησαν την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν 24/02.05.2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, ετέθη στην διαδικασία της ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 και επ. του Ν. 4307/2014, η εδρεύουσα στη Λιβαδειά του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000 και με Α.Φ.Μ. 999471246 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς. Με την ως άνω απόφαση ορίστηκε ως Ειδική Διαχειρίστρια η κα Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη,  δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, με άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας A΄ βαθμίδος με αριθμό 61, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2006.

   Ότι η Ειδική Διαχειρίστρια δημοσίευσε την [●] 2021 στις ημερήσιες εφημερίδες «[●]» και «[●]», στο ΓΕ.ΜΗ. καθώς και στο υπ’ αριθμόν [●] Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών) ενώ επίσης ανήρτησε στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης πρόσκληση διενέργειας δύο (2) Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών, εκ των οποίων ο υπό στοιχεία «…ος Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός που αφορά στα στοιχεία ενεργητικού της «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.». – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ…» αφορά τα δια του παρόντος μεταβιβαζόμενα στοιχεία.

    Η διακήρυξη αυτή περιελάμβανε και τη δυνατότητα να παραλάβει από την Ειδική Διαχειρίστρια ο κάθε ενδιαφερόμενος το αναλυτικό «Υπόμνημα Προσφοράς» καθώς και να ελέγξει τα προς εκποίηση στοιχεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. και εν συνεχεία να υποβάλει στα γραφεία της υπό ειδική διαχείρισης εταιρείας, έγγραφη και σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, συνοδευόμενη από ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας. Στην ίδια δημόσια πρόσκληση ορίστηκε ως λήξη προθεσμίας για την υποβολή προσφορών και την αποσφράγιση η [●] 2021, στα, γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, στη Λιβαδειά του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100.

     Ότι στις [●] 2021 για την απόκτηση των εκποιούμενων με την παρούσα περιουσιακών στοιχείων της «ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●]» της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, υπεβλήθησαν έγγραφες δεσμευτικές προσφορές, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές και τα λοιπά έγγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και στο Υπόμνημα Προσφοράς, μετά την αποσφράγιση των οποίων στις [●] 2021 ανακηρύχθηκε πλειοδότρια η αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη εταιρεία.

    Ότι η Ειδική Διαχειρίστρια, υπέβαλε την [●] ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, την από [●] αίτηση αποδοχής ανακηρύξεως πλειοδότη, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμόν [●] απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, η οποία ανακήρυξε την αφετέρου συμβαλλόμενη ως πλειοδότρια. Με την από [●] έγγραφη πρόσκλησή της, απευθυνθείσα προς την πλειοδότρια, η αφενός συμβαλλόμενη την κάλεσε για την υπογραφή του παρόντος, καλώντας την ταυτόχρονα να καταβάλει το προσφερθέν τίμημα, Σήμερα, με το παρόν συμβόλαιό μου, η ειδική διαχειρίστρια, εκπροσωπώντας την υπό ειδική διαχείριση τελούσα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.»: Πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014, όπως ισχύει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην αντισυμβαλλόμενη πλειοδότρια με την επωνυμία «[●]», το  περιουσιακό στοιχείο [●] του [●] ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●] της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., αντί του προσφερθέντος τιμήματος, των [●] ευρώ, το οποίο τίμημα ολόκληρο, κατέβαλε ο πλειοδότης στην Ειδική Διαχειρίστρια, με την υπ’ αριθμόν [●] ισόποση δίγραμμη τραπεζική επιταγή της [●] εις διαταγή της υπό ειδική διαχείριση τελούσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.»

 

(ΑΚΟΥΛΟΥΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

Στη συνέχεια, η Ειδική Διαχειρίστρια δήλωσε ότι μεταβιβάζει τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, όπως λεπτομερώς αυτά περιγράφονται ανωτέρω και όπως αυτά είναι και βρίσκονται σήμερα, τόσο από απόψεως πραγματικών, όσο και από απόψεως νομικών σχέσεων και κυρίως δικαιωμάτων, βαρών κλπ., ουδεμία δε, έστω και την ελάχιστη, ευθύνη έχει έναντι της πλειοδότριας για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα αυτών, για οποιοδήποτε βάρος, ενέχυρο, εκνίκηση τρίτου, κατάσχεση, φιλονικία και διένεξη και από οποιαδήποτε υποχρέωση για την περιγραφή τους, για το κύρος απόκτησής τους από την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία, της πλειοδότριας, παραιτούμενης με το παρόν από κάθε δικαίωμά της για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα των μεταβιβαζομένων σ’ αυτήν με το παρόν περιουσιακών στοιχείων, και κυρίως των αναφερομένων στα άρθρα 516, 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Ρητά με το παρόν συμφωνείται ότι:

α) όλα τα έξοδα μεταβιβάσεως και κάθε άλλης πράξεως που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης (όλων) των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού του [●] ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●]», και της πράξης εξοφλήσεως, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, του Φ.Π.Α., τόσο του κύριου, όσο και αυτού που τυχόν επιβληθεί μετά τον έλεγχο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κάθε άλλο έξοδο, βαρύνουν αποκλειστικά την πλειοδότρια. Επίσης, κάθε τυχόν έξοδο, πρόστιμο ή προσαύξηση λόγω τυχόν βεβαιώσεως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της αξίας των μεταβιβαζομένων με το παρόν περιουσιακών στοιχείων σε μεγαλύτερο ποσό απ’ αυτό που αναγράφεται στο παρόν συμβόλαιο και γενικά όλα τα βάρη αυτού, καθώς και τα πάσης φύσεως έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την πλειοδότρια.

β) Σε περίπτωση που τυχόν κληθεί ως συνυπεύθυνη η Ειδική Διαχειρίστρια να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για Φ.Π.Α. ή οποιοδήποτε άλλο τέλος, φόρο ή εισφορά έναντι οποιασδήποτε αρχής που αφορά την πράξη μεταβίβασης, η πλειοδότρια θα είναι υποχρεωμένη, αφού ειδοποιηθεί εγγράφως, να καταβάλει είτε απευθείας στη δημόσια αρχή, είτε προς την [●] το ποσό που τελεσιδίκως επιβληθεί, εκτός αν είναι νωρίτερα υποχρεωτική η καταβολή του, οπότε θα υποχρεούται η πλειοδότρια να το καταβάλει αμελλητί, της Ειδικής Διαχειρίστριας δικαιούμενης να εισπράξει από την πλειοδότρια οποιοδήποτε τέτοιο ποσό που θ’ αφορά οποιαδήποτε από τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, με κάθε νόμιμο δικαστικό μέσο και με εκτέλεση του παρόντος συμβολαίου μου, που κηρύσσεται από τους συμβαλλόμενους τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος για την αιτία αυτή.

γ) Σε περίπτωση αποκλίσεων της άνω περιγραφής του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. από την περιγραφή στο Υπόμνημα Προσφοράς, υπερισχύει η περιγραφή του παρόντος συμβολαίου και η πλειοδότρια ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί για τυχόν στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αναγράφονται στο σχετικό Υπόμνημα Προσφοράς, αλλά δεν αναφέρονται στη παρούσα περιγραφή. Ιδιαίτερα, δεν δικαιούται να αξιώσει μείωση του τιμήματος, ή οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση για την αιτία αυτή. Η αντισυμβαλλόμενη πλειοδότρια δια του εδώ εκπροσώπου της: α) αποδέχεται τη γενομένη σ’ αυτήν με το παρόν μεταβίβαση των ως άνω με στοιχεία [●] του [●] ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●], της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, τα οποία στοιχεία του ενεργητικού παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, β) δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση του συνόλου των πληροφοριών (ενδεικτικά συμβατικών κειμένων, εκθέσεων απογραφής κλπ) που αναρτήθηκαν στην εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) και ότι εκτίμησε αυτά επιμελώς, καθώς και ότι έλαβε όλη την σχετική πληροφόρηση από την ειδική διαχειρίστρια και τους συμβούλους της σε σχέση με τα ερωτήματα/αιτήματα που υπέβαλε στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας γ) βρήκε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία της απόλυτης αρεσκείας της και κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζει, αφού τα έλεγξε, δ) αναγνωρίζει ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη την διαδικασία του ως άνω [●] Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, ε) είναι πλήρως ενημερωμένη για την νομική και πραγματική κατάσταση των πωλουμένων με το παρόν στοιχείων του ενεργητικού και παραιτείται από κάθε δικαίωμα εγέρσεως αξιώσεων κατά της Ειδικής Διαχειρίστριας και κατά της υπό ειδική διαχείρισης τελούσης εταιρείας για τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα τούτων, στ) αποδέχεται, ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης, του υπομνήματος προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών επισημάνσεων) και του παρόντος συμβολαίου, ζ) παραιτείται από κάθε δικαίωμά της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου μου αυτού, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, στ) αποδέχεται και συναινεί με όλα, όσα παραπάνω συμφωνήθηκαν. Τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου μου αυτού, για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

  

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

    Κατόπιν των ανωτέρω που συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη, η Ειδική Διαχειρίστρια, δηλώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014, όπως ισχύει, ότι:

α) Έλαβε με τον προαναφερόμενο τρόπο από την πλειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «[●]», ολόκληρο το συνολικό τίμημα των [●] ευρώ, κατόπιν της μεταβίβασης σ’ αυτήν των περιουσιακών στοιχείων [●]  της «ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●]» του [●] Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του επιτευχθέντος κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού συνολικού τιμήματος,

β) Εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς την Πλειοδότρια εταιρεία για ολόκληρο το επιτευχθέν κατά τη διαδικασία του [●] Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού τίμημα των [●] ευρώ που καταβλήθηκε για την εκποίηση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων [●] της ανωτέρω «ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [●]» του [●] Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού εμπροθέσμως και προσηκόντως στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία,

γ) Αναγνωρίζει την πλειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «[●]» αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του συνόλου του ενεργητικού των προπεριγραφέντων στοιχείων, τα οποία η πλειοδότρια εταιρεία δικαιούται στο εξής, να κατέχει, νέμεται και διαθέτει με απόλυτο δικαίωμα κυριότητας, και

δ) μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος με τους όρους που συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί με το παρόν συμβόλαιό μου σύμβασης μεταβίβασης, πιστοποιεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πλειοδότριας εταιρείας, προκειμένου και η παρούσα πράξη μου να αποτελεί και να επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης και περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 1003 και επ. Κ.Πολ.Δ και του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014, όπως ισχύει, για τα έννομα αποτελέσματα της μεταβίβασης της ως άνω περιουσιακής ομάδας επ’ ονόματι της Πλειοδότριας.

     Οι εμφανιζόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται και σύμφωνα με διατάξεις της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β’), δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη ο καθένας και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, κατά τις οποίες «όποιος με γνώση του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών» ότι: η έδρα εταιρειών που εκπροσωπούν και η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014, όπως ισχύει, η παρούσα σύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 κ. επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η Δήλωση δε της Ειδικής Διαχειρίστριας περί Πιστοποίησης Εκπλήρωσης Υποχρεώσεων της Πλειοδότιδος, επέχει θέση περιλήψεως εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και δεν απαιτείται να προσαρτηθούν πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για την υπό ειδική διαχείριση τελούσα εταιρεία.

Δικαιώματα, τέλη και αμοιβές σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 4307/2014, όπως ισχύει.

Στο παρόν προσαρτώνται:

…………………………………….

     Οι ανωτέρω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε συνεχόμενα φύλλα.

     Το παρόν συμβόλαιό μου αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ’ αυτούς, τους παραστάντες δικηγόρους και εμένα νόμιμα.»

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ»

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 

 1. Το υπόδειγμα αφορά τις βασικές νομικά δηλώσεις των συμβαλλομένων. Στο συμβόλαιο θα προστεθούν οι συνήθεις προβλέψεις και αναφορές που έχουν καθιερωθεί από την συμβολαιογραφική πρακτική ή επιβάλλονται εκ του νόμου.
 2. Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να περιληφθούν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στην περιγραφή των μεταβιβαζομένων στοιχείων, χωρίς να μεταβάλλονται όμως τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και η ταυτότητά τους.

 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 03.03.2021

 

Η ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ