ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ» που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 24/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Λιβαδειά Βοιωτίας επί της οδού Βαλαωρίτου, µε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000 και Α.Φ.Μ. 999471246 (Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς), τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ του Ν. 4307/2014.

Η Ειδική Διαχειρίστρια που διορίστηκε με την ως άνω απόφαση, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης μέρους του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 29 και 30/22.04.2021 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τους πιστωτές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014, όπως εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, καταθέσουν (εις διπλούν) τις αναγγελίες των απαιτήσεών τους.

Η κατάθεση θα γίνει στο γραφείο της Ειδικής Διαχειρίστριας Βασιλικής Τσιατά του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 15570), επί της οδού Σκουφά, αρ. 52 (6ος όροφος) Αθήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατόπιν ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3612148, 210 3612168.

Αθήνα, 17/9/2021

Η Ειδική Διαχειρίστρια

Βασιλική Τσιατά

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000 και Α.Φ.Μ. 999471246), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 παρ. 8 Ν. 4307/2014

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

για την 18η.05.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., συνέλευση των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για την υποβολή στο αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 70 παρ. 1 του ίδιου νόμου των από 16.04.2021 εκθέσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας κατά το μέρος που αφορούν την εκποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ακινήτων, για έκαστο των οποίων κατατέθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, μία μόνο προσφορά.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 24/02.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Η Ειδική Διαχειρίστρια ανακοινώνει διά της παρούσας, την παράταση των εν λόγω δύο (2) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και δηλοποιεί ότι αντί των ανωτέρω ημερομηνιών 07.04.2021 και 08.04.2021 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις έγγραφες δεσμευτικές προσφορές τους, την Τετάρτη 14.04.2021 και την Πέμπτη 15.04.2021, εντός του χρονικού διαστήματος από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Ειδική Διαχειρίστρια στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100) και σύμφωνα με τους περαιτέρω όρους της δημοσιευθείσας πρόσκλησης, την Παρασκευή 16.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς κ. Περσεφόνης Ανέστη (ή του νόμιμου αναπληρωτή της), η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης.

Λιβαδειά, 01 Απριλίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014).

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 24/02.05.2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, τέθηκε υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014 η εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») και ταυτόχρονα ορίσθηκε ως Ειδική Διαχειρίστρια η Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, με άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας A΄ βαθμίδος, με αριθμό 61, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2006.

Η Ειδική Διαχειρίστρια ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ διά της παρούσας δύο (2) Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με αντικείμενο την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της ως άνω εταιρείας και καλεί τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτούς. Οι Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και επ. Ν. 4307/2014, τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και τους όρους που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Υπόμνημα Προσφοράς, ανεξάρτητα από την επανάληψή τους ή μη στην παρούσα Πρόσκληση.

Η Ειδική Διαχειρίστρια δηλοποιεί ότι την Τετάρτη, 07/04/2021 και την Πέμπτη, 08/04/2021, εντός του χρονικού διαστήματος από 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, που βρίσκονται στη Λιβαδειά του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.. Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και του Υπομνήματος Προσφοράς.

Διαβάστε την πλήρη πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000 και Α.Φ.Μ. 999471246), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 παρ. 8 Ν. 4307/2014

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

για την 22η.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., συνέλευση των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στη Λιβαδειά Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για την υποβολή στο αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 70 παρ. 1 του ίδιου νόμου των από 13.11.2020 εκθέσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας κατά το μέρος που αφορούν την εκποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ακινήτων, για έκαστο των οποίων κατατέθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, μία μόνο προσφορά.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-Ν. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ME ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΙΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246 ),Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)

Η Ειδική Διαχειρίστρια ανακοινώνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» για την χρήση 2019.

http://delliosrealestate.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΔΕΛΛΙΟΣ-2019-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-.pdf

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 24/02.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Διά της παρούσης, η ειδική διαχειρίστρια ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100), σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Η Ειδική Διαχειρίστρια και οι σύμβουλοί της, θα βρίσκονται κανονικά στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας επί της οδού Βαλαωρίτου στη Λιβαδειά και θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν προσφορές από υποψήφιους αγοραστές από Δευτέρα 09.11.2020 έως την Τετάρτη 11.11.2020 στο διάστημα 10πμ έως 6μμ.

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 24/02.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Διά της παρούσης, η ειδική διαχειρίστρια ανακοινώνει την παράταση υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100) και πιο συγκεκριμένα θα δύνανται οι ενδιαφερόμενοι κατά παράταση της ορισθείσας καταληκτικής ημερομηνίας να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά από την Δευτέρα 09/11/2020 μέχρι και την Τετάρτη 11/11/2020  εντός του χρονικού διαστήματος από 10 π.μ. Έως 6 μ.μ.

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 24/02.05.2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, τέθηκε υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014 η εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») και ταυτόχρονα ορίσθηκε ως Ειδική Διαχειρίστρια η Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, με άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας A΄ βαθμίδος, με αριθμό 61, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2006.

Η Ειδική Διαχειρίστρια ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ διά της παρούσας τέσσερις (4) Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με αντικείμενο την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της ως άνω εταιρείας και καλεί τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτούς. Οι Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και επ. Ν. 4307/2014, τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και τους όρους που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Υπόμνημα Προσφοράς, ανεξάρτητα από την επανάληψή τους ή μη στην παρούσα Πρόσκληση.

Διαβάστε την πλήρη πρόσκληση