ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:
«Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ» που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014

       Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 24/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Λιβαδειά Βοιωτίας επί της οδού Βαλαωρίτου, µε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000 και Α.Φ.Μ. 999471246 (Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς), τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ του Ν. 4307/2014.

    Η Ειδική Διαχειρίστρια που διορίστηκε με την ως άνω απόφαση, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης μέρους του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 29 και 30/22.04.2021 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τους πιστωτές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014, όπως εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, καταθέσουν (εις διπλούν) τις αναγγελίες των απαιτήσεών τους.

Η κατάθεση θα γίνει στο γραφείο της Ειδικής Διαχειρίστριας Βασιλικής Τσιατά του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 15570), επί της οδού Σκουφά, αρ. 52 (6ος όροφος) Αθήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατόπιν ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3612148, 210 3612168.

 

Αθήνα, 17/9/2021

Η Ειδική Διαχειρίστρια

Βασιλική Τσιατά