ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 24/02.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 03.03.2021 πρόσκληση διενέργειας δύο (2) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», (εφεξής «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.»), η οποία (πρόσκληση) δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 04.03.2021 με αρ. πρ. 265, στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 04.03.2021, στον ιστότοπο της εταιρείας στις 04.03.2021, στην Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» στις 04.03.2021 (Αρ. Φυλ. 3.296), στην Εφημερίδα «η Αυγή» στις 04.03.2021 (Αρ. Φύλ. 14002) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων στις 05.03.2021 (Αρ. Φύλ. 10324), (εφ’ εξής  «Πρόσκληση»), προκηρύχτηκαν δύο (2) Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί με σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την εκποίηση του ενεργητικού της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην Πρόσκληση.

Ως μέρες υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών,  ορίστηκαν η Τετάρτη 07.04.2021 και η Πέμπτη 08.04.2021, εντός του χρονικού διαστήματος από 10:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100) ενώ ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ορίστηκαν η Πέμπτη 08.04.2021, στις 18:00 μ.μ.

Η Ειδική Διαχειρίστρια ανακοινώνει διά της παρούσας, την παράταση των εν λόγω δύο (2) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και δηλοποιεί ότι αντί των ανωτέρω ημερομηνιών 07.04.2021 και 08.04.2021 οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις έγγραφες δεσμευτικές προσφορές τους, την Τετάρτη 14.04.2021 και την Πέμπτη 15.04.2021, εντός του χρονικού διαστήματος από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Ειδική Διαχειρίστρια στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100) και σύμφωνα με τους περαιτέρω όρους της δημοσιευθείσας πρόσκλησης, την Παρασκευή 16.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς κ. Περσεφόνης Ανέστη (ή του νόμιμου αναπληρωτή της), η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης.

                                             

Λιβαδειά, 01 Απριλίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ