ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 24/02.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 21.09.2020 πρόσκληση διενέργειας τεσσάρων (4) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», (εφεξής η «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.»), η οποία (πρόσκληση) δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 με αριθμ. πρωτ. 1131, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 (Αρ. Φύλ. 10277), στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, στον ιστότοπο της εταιρείας στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, στην Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 (Αρ. Φυλ. 3161) και στην Εφημερίδα «η Αυγή» στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 (Αρ. Φύλ. 13867) (εφ’ εξής η «Πρόσκληση») προκηρύχτηκαν τέσσερις (4) Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί με σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την εκποίηση του ενεργητικού της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε., όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Ως περίοδος υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών  ορίστηκε το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020 έως την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100).

Διά της παρούσης, η ειδική διαχειρίστρια ανακοινώνει την παράταση υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100) και πιο συγκεκριμένα θα δύνανται οι ενδιαφερόμενοι κατά παράταση της ορισθείσας καταληκτικής ημερομηνίας να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά από την Δευτέρα 09/11/2020 μέχρι και την Τετάρτη 11/11/2020  εντός του χρονικού διαστήματος από 10 π.μ. Έως 6 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Ειδική Διαχειρίστρια στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100) στις 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς κας Περσεφόνης Ανέστη (ή του νόμιμου αναπληρωτή της), η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης.

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ