ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000 και Α.Φ.Μ. 999471246), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 παρ. 8 Ν. 4307/2014

Η Ειδική Διαχειρίστρια της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, Δικηγόρος Αθηνών, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, διορισθείσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 24/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Εκούσια Δικαιοδοσία), δηλοποιεί ότι από την Τετάρτη 04.11.2020 και μέχρι την Τετάρτη 11.11.2020, εντός του χρονικού διαστήματος από 10 π.μ. έως 6 μ.μ., στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» που βρίσκονται στη Λιβαδειά Βοιωτίας επί της οδού Βαλαωρίτου, διενεργήθηκαν τέσσερις (4) δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκποίηση τμήματος του ενεργητικού της «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την από 21.09.2020 σχετική πρόσκληση και την από 04.11.2020 ανακοίνωση περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, αμφότερες νομίμως δημοσιευθείσες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 4 του Ν. 4307/2014.

Η αποσφράγιση όλων των υποβληθέντων προσφορών για όλους τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς έγινε στις 13.11.2020 και συντάχθηκαν και υπογράφηκαν οι από 13.11.2020 εκθέσεις αποσφράγισης προσφορών.

Στις περιπτώσεις ωστόσο, των πλειοδοτικών διαγωνισμών Β΄ και Δ΄, για κάποια εκ των επιμέρους εκποιούμενων ακινήτων, υποβλήθηκε μία (1) μόνο προσφορά. Ειδικότερα, στους κατωτέρω πίνακες παρατίθενται ανά πλειοδοτικό διαγωνισμό-ομάδα ενεργητικού τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά καθώς και το ύψος αυτής:

Ι. 2ος  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β΄

Κωδικός ακινήτου

Επωνυμία εταιρείας

Προσφερόμενο

τίμημα

σε Ευρώ

03 / Δήμος Διονύσου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου -Παράδρομος Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας (23χλμ) και Χελμού

NOVALUCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (δ.τ. NOVA LUCE Α.Ε.), Σχηματάρι Βοιωτίας, ΤΚ 32009, Δήμος Τανάγρας, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 127507617000, ΑΦΜ 800526398

€ 800.000

/ Δήμος Εκάλης Αττικής – Ωρωπού αρ. 8 και Καλάμου αρ. 4

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε), Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 52-54, ΤΚ 32100, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 013374917000, ΑΦΜ 094001531

€ 352.000

 

ΙΙ. 4ος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ΄

 

Κωδικός ακινήτου

Επωνυμία εταιρείας /

Φυσικό

Πρόσωπο

Προσφερόμενο

τίμημα

σε Ευρώ

08-Υ-16-ΑΠ

M.M. του Σ.

€ 1.000

08-Ι-1-ΔΙΑΜ

M.M. του Σ.

€ 22.000

08-Α-3-ΔΙΑΜ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 28.000

07-28-ΘΣ

Γ.Α. του Κ.

€ 420

07-Υ3Α-ΑΠ

Γ.Α. του Κ.

€ 310

07-12-ΘΣ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 800

07-13-ΘΣ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 800

07-14-ΘΣ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 800

07-15-ΘΣ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 800

07-16-ΘΣ

Χ.Ν. του Α.

€ 3.050

07-17-ΘΣ

Χ.Ν. του Α.

€ 3.050

07-Υ2Α-ΑΠ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 600

07-Ι-4-ΚΑΤ και 07-Υ-4-ΑΠ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 33.000 (€ 27.000 για το ακίνητο με Κωδικό 07-Ι-4-ΚΑΤ και € 6.000 για το ακίνητο με Κωδικό 07-Υ-4-ΑΠ)

07-Α-1-ΓΡ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 21.000

07-Α-2-ΓΡ

Ι.Λ. του Γ.

Γ.Λ. του Ι.

€ 28.200 (€ 13.700 από τον ΙΛ και € 14.500 από τον ΓΛ)

07-Α-4-ΓΡ

Λ.Λ. του Ι.

€ 27.000

07-Α-5-ΓΡ

Λ.Λ. του Ι.

€ 19.000

07-Α-6-ΓΡ

ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε., Λιβαδειά Βοιωτίας, οδός Φίλωνος αρ. 10, αρ. ΓΕΜΗ 13652717000, ΑΦΜ 999470711

€ 26.000

07-Γ-2-ΓΡ

Α.Π. του Γ.

€ 37.200

07-Γ-3-ΓΡ

Α.Π. του Γ.

€ 46.200

07-Γ-4-ΓΡ

Α.Π. του Γ.

€ 33.200

12Α

Φ.Δ. του Ν.

€ 38.000

12Β

Φ.Δ. του Ν.

€ 1.500

 

Σχετικά με  τους παραπάνω πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και το αποτέλεσμά τους, συντάχθηκαν νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 του Ν 4307/2014, οι από 13.11.2020 δύο εκθέσεις της Ειδικής Διαχειρίστριας, μία για τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς Α΄ και Β΄ και μία για τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς Γ΄ και Δ΄.

Ενόψει αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 του Ν 4307/2014, η Ειδική Διαχειρίστρια,

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

για την 22η.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., συνέλευση των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στη Λιβαδειά Βοιωτίας, επί της οδού Βαλαωρίτου, με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για την υποβολή στο αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 70 παρ. 1 του ίδιου νόμου των από 13.11.2020 εκθέσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας κατά το μέρος που αφορούν την εκποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ακινήτων, για έκαστο των οποίων κατατέθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, μία μόνο προσφορά.

Η Ειδική Διαχειρίστρια διευκρινίζει  τα εξής :

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση έχουν όλοι οι πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας και περιλαμβάνονται στην από 27.09.2018 κατάσταση πιστωτών που έχει συνταχθεί κατά το άρθρο 68 παρ. 4 του Ν. 4307/2014 από τον ορκωτή ελεγκτή Δημήτριο Σούρμπη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. PRICEWATERHOUSECOOPERS AE), υποβληθείσα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς με την από 27.09.2018 (αριθμ. κατάθεσης δικογράφου ΜΕ49/2018) αίτηση για την υπαγωγή της εταιρείας στην ειδική διαχείριση, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  2. Διαδικασία συμμετοχής στην γενική συνέλευση πιστωτών

Λόγω των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως άνω υπό τον όρο (1) αναφέρεται, θα μπορούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης ως ακολούθως: Για το σκοπό συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να αποσταλούν στο email gr_project-di@pwc.com μέχρι τις 21.12.2020 και ώρα 12 μ.μ..:

α)  σε περίπτωση πιστωτή – φυσικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία και η ηλεκτρονική διεύθυνση του πιστωτή ή του προσώπου που θα συμμετέχει για λογαριασμό του πιστωτή και την εξουσιοδότηση προς αυτόν που θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής και

β) σε περίπτωση πιστωτή – νομικού προσώπου, τα πλήρη στοιχεία και η ηλεκτρονική διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου και σε περίπτωση που ο τελευταίος (ήτοι ο νόμιμος εκπρόσωπος) είναι νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που θα συμμετέχει για λογαριασμό αυτού. Οι εκπρόσωποι, που θα παραστούν στη συνέλευση των πιστωτών για λογαριασμό των πιστωτών – νομικών προσώπων, πρέπει επιπλέον να αποστείλουν ρητή και ειδική προς τούτο εντολή για τη νόμιμη παράστασή τους στη συνέλευση (ενδεικτικά πληρεξούσιο ή πρακτικό Δ.Σ.) και κάθε άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο να τεκμηριώνει το δικαίωμα συμμετοχής τους.

Κατόπιν τούτων έκαστος πιστωτής ή εκπρόσωπός του θα λάβει πρόσκληση συμμετοχής στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Επισημαίνεται ότι κατά την ως άνω ημέρα και ώρα η ειδική διαχειρίστρια θα ευρίσκεται στην έδρα της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, επί της οδού Βαλαωρίτου στη Λιβαδειά.

  1. Απαρτία της συνέλευσης υπάρχει, όταν σε αυτήν εκπροσωπηθούν πιστωτές που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των απαιτήσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, με την πλειοψηφία επί του συνόλου των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση απαιτήσεων.
  2. Για την διαδικασία της γενικής συνέλευσης, θα τηρηθούν πρακτικά από την Ειδική Διαχειρίστρια.
  3. Από σήμερα τίθενται στην διάθεση των πιστωτών οι παραπάνω έγγραφες προσφορές και οποιοσδήποτε εξ αυτών, μπορεί να ζητεί την αποστολή ηλεκτρονικού επικυρωμένου αντιγράφου κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr_project-di@pwc.com.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ