ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000 και Α.Φ.Μ. 999471246), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 παρ. 8 Ν. 4307/2014

        Η Ειδική Διαχειρίστρια της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, Δικηγόρος Αθηνών, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, διορισθείσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 24/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Εκούσια Δικαιοδοσία), δηλοποιεί ότι από την Τετάρτη 14.04.2021 και μέχρι την Πέμπτη 15.04.2021, εντός του χρονικού διαστήματος από 10 π.μ. έως 6 μ.μ., στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» που βρίσκονται στη Λιβαδειά Βοιωτίας επί της οδού Βαλαωρίτου, διενεργήθηκαν δύο (2) δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκποίηση τμήματος του ενεργητικού της «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την από 03.03.2021 σχετική πρόσκληση και την από 01.04.2021 ανακοίνωση περί παράτασης των δύο δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, αμφότερες νομίμως δημοσιευθείσες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 4 του Ν. 4307/2014.

Η αποσφράγιση όλων των υποβληθέντων προσφορών για όλους τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς έγινε στις 16.04.2021 και συντάχθηκαν και υπογράφηκαν οι από 16.04.2021 εκθέσεις αποσφράγισης προσφορών.

Στις περιπτώσεις ωστόσο, των πλειοδοτικών διαγωνισμών Α΄ και Β’, για κάποια εκ των επιμέρους εκποιούμενων ακινήτων, υποβλήθηκε μία (1) μόνο προσφορά. Ειδικότερα, στους κατωτέρω πίνακες παρατίθενται ανά πλειοδοτικό διαγωνισμό-ομάδα ενεργητικού τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά καθώς και το ύψος αυτής:

Ι. 1ος  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α΄

Κωδικός ακινήτου Επωνυμία εταιρείας Προσφερόμενο

τίμημα

σε Ευρώ

04/ αποτελούμενος από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες με Κωδικούς:

04-B-4-ΓΡ  και

04-B-9-ΒΧ

Ι. Α. του Ι.     € 2.000,00
13/ Δήμος Διονύσου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου – Θέση «Ζοργιάτι» ή «Ζωργιανί» ή «Βαρυκό» της περιφέρειας Μπογιατίου

 

NOVALUCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (δ.τ. NOVA LUCE Α.Ε.) η οποία εδρεύει στο Σχηματάρι Βοιωτίας, ΤΚ 32009, Δήμος Τανάγρας, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 127507617000 και ΑΦΜ 800526398, ΔΟΥ Θηβών     € 20.000,00

 

ΙΙ. 2ος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β΄

 

Κωδικός ακινήτου Φυσικό

Πρόσωπο

Προσφερόμενο

τίμημα

σε Ευρώ

07-Γ-1-ΓΡ Σ.Ν. του Ι.    € 5.000,00
07-Γ-5-ΓΡ Σ.Ν. του Ι.    € 5.000,00
07-Γ-6-ΓΡ Σ.Ν. του Ι.    € 5.000,00

 

 

Σχετικά με τους παραπάνω πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και το αποτέλεσμά τους, συντάχθηκαν νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 του Ν 4307/2014, οι από 16.04.2021 δύο εκθέσεις της Ειδικής Διαχειρίστριας.

Ενόψει αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 του Ν 4307/2014, η Ειδική Διαχειρίστρια,

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

για την 18η.05.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., συνέλευση των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για την υποβολή στο αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 70 παρ. 1 του ίδιου νόμου των από 16.04.2021 εκθέσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας κατά το μέρος που αφορούν την εκποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ακινήτων, για έκαστο των οποίων κατατέθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, μία μόνο προσφορά.

Η Ειδική Διαχειρίστρια διευκρινίζει  τα εξής :

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση έχουν όλοι οι πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας και περιλαμβάνονται στην από 27.09.2018 κατάσταση πιστωτών που έχει συνταχθεί κατά το άρθρο 68 παρ. 4 του Ν. 4307/2014 από τον ορκωτή ελεγκτή Δημήτριο Σούρμπη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. PRICEWATERHOUSECOOPERS AE), υποβληθείσα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς με την από 27.09.2018 (αριθμ. κατάθεσης δικογράφου ΜΕ49/2018) αίτηση για την υπαγωγή της εταιρείας στην ειδική διαχείριση, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  1. Διαδικασία συμμετοχής στην γενική συνέλευση πιστωτών

Λόγω των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως άνω υπό τον όρο (1) αναφέρεται, θα μπορούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης ως ακολούθως: Για το σκοπό συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να αποσταλούν στο email gr_project-di@pwc.com το αργότερο μέχρι τις 17.05.2021 και ώρα 12 μ.μ..:

α)  σε περίπτωση πιστωτή – φυσικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία και η ηλεκτρονική διεύθυνση του πιστωτή ή του προσώπου που θα συμμετέχει για λογαριασμό του πιστωτή και την εξουσιοδότηση προς αυτόν που θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής και

β) σε περίπτωση πιστωτή – νομικού προσώπου, τα πλήρη στοιχεία και η ηλεκτρονική διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου και σε περίπτωση που ο τελευταίος (ήτοι ο νόμιμος εκπρόσωπος) είναι νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που θα συμμετέχει για λογαριασμό αυτού. Οι εκπρόσωποι, που θα παραστούν στη συνέλευση των πιστωτών για λογαριασμό των πιστωτών – νομικών προσώπων, πρέπει επιπλέον να αποστείλουν ρητή και ειδική προς τούτο εντολή για τη νόμιμη παράστασή τους στη συνέλευση (ενδεικτικά πληρεξούσιο ή πρακτικό Δ.Σ.) και κάθε άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο να τεκμηριώνει το δικαίωμα συμμετοχής τους.

Κατόπιν τούτων έκαστος πιστωτής ή εκπρόσωπός του θα λάβει πρόσκληση συμμετοχής στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

  1. Απαρτία της συνέλευσης υπάρχει, όταν σε αυτήν εκπροσωπηθούν πιστωτές που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των απαιτήσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, με την πλειοψηφία επί του συνόλου των εκπροσωπουμένων στην συνέλευση απαιτήσεων.
  1. Για την διαδικασία της γενικής συνέλευσης, θα τηρηθούν πρακτικά από την Ειδική Διαχειρίστρια.
  1. Από σήμερα τίθενται στην διάθεση των πιστωτών οι παραπάνω έγγραφες προσφορές και οποιοσδήποτε εξ αυτών, μπορεί να ζητεί την αποστολή ηλεκτρονικού επικυρωμένου αντιγράφου κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr_project-di@pwc.com.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ